Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Sławicki
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów ze specyfiką negocjacyjnego sposobu zawarcia umowy cywilnoprawnej;
C2 – nabycie umiejętności stosowania przepisów kodeksowych do szczegółowych regulacji negocjacyjnego sposobu zawarcia umowy;
C3 – zapoznanie studentów z regulacjami pozakodeksowymi dotyczącymi negocjacyjnego sposobu zawarcia umowy.
Wymagania wstępne
Ukończenie kursu z prawa zobowiązań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa.
K_W07 Zna główne instytucje zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów w Polsce i na świecie.
K_W09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym.
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja;

Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice;

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, symulacje.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie negocjacji w polskim prawie cywilnym;
2. Rodzaje negocjacji (negocjacje obligatoryjne a fakultatywne, negocjacje formalne a nieformalne, negocjacje terminowe a bezterminowe; negocjacje jawne a niejawne);
3. Negocjacje a inne sposoby zawarcia umowy cywilnoprawnej,
4. Negocjacje w aspekcie prawnoporównawczym;
5. Negocjowanie umowy o pracę;
6. Negocjowanie umów o świadczenia opieki zdrowotnej;
7. Rokowania w sprawie zbycia nieruchomości;
8. Negocjowanie w przypadku sprzedaży lasów znajdujących się w Zarządzie Lasów Państwowych;
9. Negocjowanie umowy offsetowej;
10. Negocjacje w sprawie zbycia akcji Skarbu Państwa;
11. Relacja przepisów kodeksowych do pozakodeksowych regulacji negocjacyjnego sposobu zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny:
5 - 100%-90,01%
4 - 90,00%-75,01%
3 - 75%-50,01%
2 - 50%-0%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa-Kraków 2014;
2. Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016;
3. J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:
1. B. Gawlik, Procedura zawierania umowy na tle ogólnych przepisów prawa cywilnego (art. 66-72 k.c.), Kraków 1977;
2. J. Górski, Przygotowanie umowy w świetle kodeksu zobowiązań, Poznań 1938;
3. M. Jasiakiewicz, Zawarcie umowy w obrocie handlowym, Toruń 1995;
4. J. Rajski, W.J. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo kontraktów handlowych, Warszawa 2007;
5. E. Wójtowicz, Zawieranie umów między przedsiębiorcami, Warszawa 2010.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę