Prawo pracy (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sebastian Kwiecień
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego, administracyjnego i konstytucyjnego, oraz zagadnień teorii państwa i prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja w formie ćwiczeń instytucji polskiego prawa pracy oraz uregulowań z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce z odniesieniem do zjawiska europeizacji polskiego prawa pracy. Dokonywanie analizy porównawczej polskich rozwiązań z rozwiązaniami w innych państwach europejskich. Wskazywanie na aktualne problemy w zakładach pracy.
Ćwiczenia audytoryjne dotyczą w szczególności pozyskiwania przez studentów umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji płacowej, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto celem ćwiczeń jest nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu zbiorowego prawa pracy – współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi, dialog społeczny, spory zbiorowe, partycypacja.
METODY DYDAKTYCZNE: Ćwiczenia prowadzone są w formie warsztatowej, w trakcie zajęć rozwiązywane są kazusy z zakresu prawa pracy. Studenci mają obowiązek napisać sprawozdanie z rozprawy w sądzie pracy z zakresu prawa pracy (z uwzględnieniem procedury i przedmiotu materialnego sporu). Ponadto poznanie warsztatu pracy specjalisty ds. kadrowo-płacowych, kadrowca, kierownika personalnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa pracy, instytucji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Umiejętność stosowania przepisów w praktyce. Umiejętność sporządzania dokumentacji związanej ze stosowaniem przepisów prawa pracy.
FORMA ZALICZENIA zaliczenie na ocenę
KRYTERIA ZALICZENIA: Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności w ciągu półrocza), aktywne uczestniczenie w zajęciach, pozytywne oceny z kolokwiów)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA
Podstawowe podręczniki
12.L. Florek, T. Zieliński: Prawo pracy, 8.wyd., C. H. Beck, Warszawa 2006
13.L. Florek, Europejskie prawo pracy, 2. wyd., LexisNexis, Warszawa 2005
14.Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2006
15.K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, TNOiK, Toruń 2003 + J. Piątkowski, Suplement, TNOiK, Toruń 2004
16.J. Piątkowski, Prawo stosunku pracy w teorii i praktyce, TNOiK, Toruń 200
17.Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), TNOiK, Toruń 2001
18.Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. Goździewicz (red.), TNOiK, Toruń 2002
Podstawowe komentarze
19.Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, 4. wyd., C. H. Beck, Warszawa 2007
20.Kodeks pracy. Komentarz, pod red. L. Florka, 4. wyd., ABC, Warszawa 2005
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
21.K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy, Wyd. Universitas, Kraków 2002
22.M. Cholewa-Klimek, Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa 2006
23.M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2006
24.K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem (tom I i II), Kluwer, Kraków 2006
25.T. Liszcz, Prawo pracy, 3. wyd. , LexisNexis, Warszawa 2006
26.M. Latos-Miłkowska, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, ABC, Warszawa 2005
27.E. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze, Kraków 2006
28.J. Piątkowski, Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, 3.wyd., TNOiK, Toruń 2005
29.Prawo pracy w obliczu przemian, M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), C. H. Beck, Warszawa 2006
30.M. Skąpski, Ochrona funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze, Kraków 2006
31.System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia systemowe, T. Szumlicz (red.), 2. wyd., LexisNexis, Warszawa 2006
32.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 2. wyd., C. H. Beck, Warszawa 2006
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę