Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Ganczar
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Przekazywane informacje pozwalają na poznanie i zrozumienie instytucji i mechanizmów ochrony własności intelektualnej.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Celem zajęć jest kompleksowe omówienie przedmiotowych zagadnienia prawa własności intelektualnej, prezentując w skondensowany sposób regulacje prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykład zawiera porównanie przepisów polskich i międzynarodowych.
METODY DYDAKTYCZNE: wykład oraz praktyczne przykłady
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej
Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym
Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej
Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej
Korzystanie z praw własności intelektualnej
Przeniesienie własności intelektualnej
Wyczerpanie praw własności intelektualnej
Naruszenie własności intelektualnej
Cywilnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej
Prawnokarna ochrona przedmiotów własności intelektualnej
Ustanie ochrony przedmiotów własności intelektualnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: zaliczenie na ocenę
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: pisemna
KRYTERIA ZALICZENIA: prawidłowa odpowiedź na dwa pytania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Difin, Warszawa 2008;
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. Merski, J. Szmigrodzki, Ochrona własności intelektualnej. Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego, Wrocław 2008;
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 8 - Ochrona własności intelektualnej i technologie informacyjne » Ochrona własności intelektualnej
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W16Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.
K_W17Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.