Zarządzanie zasobami ludzkimi (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Kisała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
C2 - Przedstawienie narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych pojęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
W2 - znajomość podstaw prawnych zarządzania zasobami ludzkimi
W3 - znajomość narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna terminologię z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi - K_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą celów funkcjonowania organów administracji publicznej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi- K_W04
Student określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi - K_W06
Student ma wiedzę dotyczącą wskazania zakresu podmiotowego i przedmiotowego zarządzania zasobami ludzkimi- K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii - K_U04
Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi - K_U05
Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące omawianych zagadnień - K_U07
Student potrafi oceniać skutki prawne wywoływane przez omawiane regulacje - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego - K_K01
Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania. Potrafi pracować indywidualnie, planować pracę i systematycznie wykonywać poszczególne zadania - K_K03
Student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania - K_K06
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, case study
Oglądowe: przedstawianie przykładów dokumentacji, raportów, zestawień
Praktyczne: rozwiązywanie kazusów
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi.
3. Planowanie i prognozowanie personelu.
4. Dobór pracowników.
5. Rodzaje rekrutacji i jej alternatywy.
6. Proces selekcji.
8. Ocena pracowników.
9. Rozwój pracowników.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena nieodstateczna
(W) student nie zna podstawowych pojęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
(U) student nie potrafi dokonywać wykładni omawianych aktów normatywnych
(K) student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
ocena dostateczna
(W) student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
(U) student potrafi dokonać częściowej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
ocena dobra
(W) student zna większość pojęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
(U) student potrafi dokonać analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy oraz potrafi ją skutecznie zrealizować
ocena bardzo dobra
(W) student zna wszystkie pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
(U) student potrafi dokonać biegłej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J. M. Szaban, Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Wyd. Difin, Warszawa 2011
J. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik akademicki, Wyd. Difin, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:
M. Wiater, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Boguchwała-Rzeszów 2014
Z. Czajka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa 2012
M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków Korpusu Służby Cywilnej, Warszawa 2013
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6/B - Administracja publiczna » Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W11Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.