Organizacja ochrony środowiska (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kamila Sobieraj
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedstawienie tematyki związanej z organizacją ochrony środowiska i zarządzaniem jego zasobami, przekazanie wiedzy praktycznej nt. zawartości decyzji administracyjnej na przykładzie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia emisyjnego; analiza obowiązujących dokumentów strategicznych w zakresie ochrony środowiska (Polityka ekologiczna państwa, program ochrony środowiska województwa lubelskiego, program gospodarki odpadami w województwie lubelskim itp.); analiza case study w zakresie: ocen oddziaływania na środowisko, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, dostępu do informacji o środowisku.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Studenci podczas zajęć zdobywają wiedzę nt. struktury prawa ochrony środowiska, zwłaszcza organizacji władz publicznych i ich kompetencji oraz instrumentów prawnych ochrony środowiska z uwzględnieniem wymagań prawa wspólnotowego w tym zakresie.
METODY DYDAKTYCZNE: case study, analiza tekstów prawnych, orzecznictwa i literatury przedmiotu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Struktura władz publicznych w ochronie środowiska
Organy administracji i organy ochrony środowiska
Podział kompetencji w prawie ochrony środowiska
Zadania o charakterze organizatorskim
Zadania o charakterze bezpośrednio wykonawczym
Zadania o charakterze organizacyjnym
Zadania o charakterze reglamentacyjnym
Zadania o charakterze ochronnym
Zadania nadzorcze
Zadania kontrolne
System ocen oddziaływania na środowisko
Uprawnienia społeczeństwa w ochronie środowiska (uspołecznianie procedur i dostęp do informacji o środowisku)
Środki finansowo-prawne w prawie ochrony środowiska
Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obowiązkowa obecność na ćwiczeniach, pozytywne zaliczenie kolokwium cząstkowego pisemnego w połowie semestru (3 pytania opisowe)
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie ustne, odpowiedź na 3 losowo wybrane pytania z całości materiału obowiązującego na zajęciach (ćwiczenia i wykład)
KRYTERIA ZALICZENIA: pozytywna ocena z kolokwium cząstkowego, pełna odpowiedź na co najmniej jedno pytanie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.M. Górski (red.) Prawo ochrony środowiska, Zakamycze, Warszawa 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.R. Paczuski, Ochrona środowiska. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2008
2.J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochronie środowiska, Zakamycze, Warszawa 2009
3.J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009
4.B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska w kazusach, Toruń 2008
5.W. Radecki, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z komentarzem, Difin, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Organizacja ochrony środowiska
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.