Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w przedsiębiorstwie (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dorota Tokarska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z obszarami polityki Unii Europejskiej
C2 - zapoznanie studentów z możliwościami finansowania działalności i inwestycji przedsiębiorstwa ze środków UE
C3 - Wypracowanie umiejętności wskazania programu UE, z którego przedsiębiorstwo może pozyskać środki na działanie i rozwój
Wymagania wstępne
W1 - Zaliczony przedmiot: Podstawy zarządzania,
W2- Zaliczony przedmiot: Zarządzanie projektami.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Efekt 1 - absolwent zna i rozumie cele polityki spójności Unii Europejskiej oraz sposoby ich realizacji poprzez fundusze UE - K_W04
UMIEJĘTNOŚCI
Efekt 1 - absolwent potrafi dobrać program operacyjny UE do zadanego problemu funkcjonalnego przedsiębiorstwa K_U02, K_U03
Efekt 2 - absolwent potrafi opracować elementy składowe wniosku o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych UE K_U02, K_U03
Efekt 3 - absolwent potrafi wyszukać, przeanalizować i ocenić przykład wykorzystania środków pomocowych UE przez przedsiębiorstwo K_U02, K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Efekt 1 - absolwent jest gotów do kreatywnego i przedsiębiorczego projektowania działań w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z programów operacyjnych UE - K_K05
Metody dydaktyczne
Metoda projektu, metoda problemowa, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do polityki UE, obszary działalności, polityka handlowa UE-2h,
2. Wybrane programy i fundusze dla przedsiębiorstw -4h,
3. Horyzont 2020 cele, priorytety- 4h
4. Typologia projektów -2h,
5. Zasady oceny projektów- 2h,
6. Opracowanie wniosku-8 h,
7. Cykl zarządzania projektem wraz z rozliczeniem-4 h,
8. Studium przypadku zrealizowanych projektów, podsumowanie-4h
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia jest:
1) przygotowanie pracy na temat pozyskania i wykorzystania środków UE w przedsiębiorstwie. Student ma znaleźć przedsiębiorstwo, które w perspektywie finansowej 2014-2020 uzyskało dofinansowanie działań i omówić je. Opracowanie ma zawierać:
- omówienie projektu
- źródła finansowania ze szczegółowym opisem źródła unijnego (fundusz, priorytet, konkurs, dofinansowane lub sfinansowane działania)
- efekty realizacji projektu
- własną ocenę wykorzystania dofinansowania i uzyskanych efektów.
2) opracowanie w grupie 4 osobowej wniosku o dofinansowanie działań przedsiębiorstwa ze środków pomocowych UE
Realizacja kryterium 1 może dać studentowi 10 pkt. a kryterium 2 - 25 pkt.
32 – 35 pkt. - ocena bdb
28-31 – ocena db+
24-27 – ocena db
20-23 – ocena dst+
17-19 – ocena dst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Pawlak M., „Program Unii Europejskiej. Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw”, Politechnika Lubelska, Lublin 2016,
Kasprzak R., „Fundusze unijne: szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : budżet na lata 2014-2020”, Grupa Wydawnicza Helion, 2016
\"Wniosek o dofinansowanie projektu unijnego\", red. I. Jeleń, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2018
M. Kleinowski, M. Piechowicz, M. Sikora-Gaca, \"Zarządzanie funduszami unijnymi w Polsce\", Difin, Warszawa 2018
Literatura uzupełniająca
Pawlicki R., „Strategia finansowa dla Polski 2014-2020: fundusze unijne dla przedsiębiorczych”, Wyd. Difin, Warszawa 2014
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę