Samorząd terytorialny (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Żuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z istotą i zadaniami samorządu terytorialnego.
C2 - zapoznanie studentów z ekonomicznymi, finansowymi i zarządczymi aspektami funkcjonowania samorządu terytorialnego.
C3 - ukazanie roli samorządu terytorialnego w Polsce.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień w zakresie podstaw finansów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Student zna organizację i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce.
W_02 Student posiada wiedzę w zakresie finansów samorządu terytorialnego i gospodarki samorządowej.
W_03 Student zna rolę samorządu terytorialnego dla procesów rozwoju regionalnego.
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi interpretować i wyjaśniać zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce.
U_02 Student potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania samorządu terytorialnego w celu analizowania oraz interpretowania roli samorządu terytorialnego dla procesów rozwojowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
K_02 Student rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Istota samorządu terytorialnego.
2. Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce.
3. Znaczenie i zadania jednostek samorządu terytorialnego.
4. Finanse samorządu terytorialnego.
5. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego.
6. Samorząd terytorialny a świadczenie usług komunalnych.
7. Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego.
8. Partycypacja społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego.
9. Samorząd terytorialny a rozwój regionalny i lokalny.
10. Marketing terytorialny.
11. Współpraca krajowa i międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego.
12. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na ocenę z egzaminu w formie pisemnej (test wyboru):
5,0: od 90% pkt.
4,5: 80-89%
4,0: 70-79%
3,5: 60-69%
3,0: 50-59%
Dodatkowe punkty za aktywność:
+ 3 pkt. z testu dla najbardziej aktywnych
+ 2 pkt. z testu dla aktywnych
+ 1 pkt z testu dla mało aktywnych (min. 3 plusy)
Wymagania na ocenę z przedmiotu:
Ocena bardzo dobra:
(W) Student opanował wymaganą wiedzę z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego.
(U) Student czynnie uczestniczył w dyskusjach.
(K) Student regularnie i często zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie gospodarki samorządu terytorialnego.
Ocena dobra:
(W) Student opanował dużą część wymaganej wiedzy z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego.
(U) Student przeważnie czynnie uczestniczył w dyskusjach.
(K) Student regularnie zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie gospodarki samorządu terytorialnego.
Ocena dostateczna:
(W) Student w stopniu podstawowym opanował wymaganą z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego.
(U) Student rzadko czynnie uczestniczył w dyskusjach.
(K) Student sporadycznie zdobywa wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie gospodarki samorządu terytorialnego.
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie opanował wymaganej wiedzy z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego.
(U) Student nie uczestniczył w dyskusjach.
(K) Student nie zdobywał wiedzy i nie doskonalił umiejętności w zakresie gospodarki samorządu terytorialnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Brzozowska K. i in., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu 2017.
Machalski P., i in., Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej, CeDeWu 2019.
Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN 2007.
Literatura uzupełniająca:
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer 2016.
Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, wyd. 3, Wolters Kluwer 2018.
Machalski P., Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, AM 2015.
Maśloch G., Sierak J. (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, SGH 2013.
Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, UŁ 2015.
Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, PWN 2009.
Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN 2008.
Szewczuk A. i in., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Beck 2011.
Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin 2012.
Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin 2012.
Właściwe akty prawne.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin