Współczesne kontrowersje światopoglądowe: nauki przyrodnicze i kognitywistyka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Marek Słomka
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie i analiza ważnych współczesnych problemów światopoglądowych w kontekście nauki przyrodniczych i kognitywistyki.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie tematyką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA. Student:
K_W03 zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych

UMIEJĘTNOŚCI. Student:
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U09 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY). Student:
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Metody dydaktyczne
Wykład. Prezentacje multimedialne.
Treści programowe przedmiotu
PROBLEM PSYCHOFIZYCZNY
DUCH - DUSZA - CIAŁO
PROBLEM WOLNEJ WOLI
ROLA EMERGENCJI i SUPERWENIENCJI W TŁUMACZENIU PROCESÓW MYŚLOWYCH
EWOLUCJONIZM WOBEC ETYCZNEGO WYMIARU LUDZKICH DZIAŁAŃ
ZWIĄZKI MIĘDZY BIOLOGIĄ I KULTURĄ
SOCJOBIOLOGIA
RELIGIA JAKO ZJAWISKO NATURALNE?
MORALNOŚĆ MÓZGU
UMYSŁ ZWIERZĄT?
NIEŚMIERTELNA DUSZA?
DZIAŁANIE BOGA W PERSPEKTYWIE NEURONAUK
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny. Aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Churchland P., Moralność mózgu, przeł. M. Hohol, N. Marek, Kraków: Copernicus Center Press 2013.
Damasio A., Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu, przeł. N. Radomski, Poznań: Rebis 2011.
Bremer J., Problem umysł-ciało. Wprowadzenie, Kraków: WAM 2001.
Poczobut R., Superweniencja. Zarys problematyki, „Filozofia nauki” 8:2000 nr 2(30), s. 25-44.
Poczobut R., Odmiany emergencji w zastosowaniach do ontologii umysłu, „Roczniki Filozoficzne KUL” 50:2002 z. 1, s. 403-427.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę