Kultura oratorska (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Agata Seweryn prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zgromadzenie i zapoznanie się z literaturą przedmiotu potrzebną do realizacji tematu pracy magisterskiej
C2 - sporządzenie stanu badań adekwatnego do realizowanego obszaru badawczego
C3 - ustalenie tematu pracy magisterskiej
C4 - napisanie rozdziału pracy magisterskiej
Wymagania wstępne
Ukończenie studiów pierwszego stopnia, zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą oratorską.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K kategoria kompetencji społecznych

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, zwłaszcza analityka i stratego w zakresie interpretacji i tworzenia przekazów retorycznych
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem; łączy postawę szacunku do drugiego człowieka z troską o moralny i prawdziwościowy wymiar przekazów perswazyjnych w dziedzinach związanych z retoryką stosowaną
K_K05 rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, narodu, ojczyzny, Europy i świata
K_K06 systematycznie uczestniczy we współczesnej kulturze komunikacji retorycznej, interesuje się nowymi formami przekazów perswazyjnych, różnymi formami wyrazu związanymi z dziedzinami zastosowań retoryki

K_U kategoria umiejętności

K_U01 potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować, integrować i wykorzystywać informacje z zakresu retoryki stosowanej, a także formułować na ich podstawie krytyczne sądy
K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie retoryki stosowanej, obejmujące umiejętność postawienia problemu, doboru metod i narzędzi badawczych, krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz zredagowanie i zaprezentowanie wyników bada
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie retoryki stosowanej, kierując się nie tylko wskazówkami promotora i innych pracowników naukowo-dydaktycznych, ale także podejmuje działania samodzielne, zmierzające do rozwoju kwalifikacji naukowych i zawodowych
K_U04 posiada umiejętność integrowania na tle znajomości kultury wiedzy z zakresu różnych dziedzin retoryki stosowanej oraz praktycznego zastosowania jej w różnych sytuacjach zawodowych
K_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną i pogłębioną interpretację, stosując metody analizy językowo-logicznej, a także wskazywać strategie tworzenia różnych komunikatów perswazyjnych
K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, uwzględniając racje za i przeciw z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania logicznych wniosków oraz tworzenia syntetycznych opracowań problemów
K_U07 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o przekazach perswazyjnych na podstawie wiedzy z retoryki stosowanej oraz prezentacji przekazów w różnych formach i poprzez różne media
K_U08 wykorzystywanie kanałów i technik komunikacyjnych
K_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych, dotyczących zagadnień z dziedzin związanych z zastosowaniami retoryki
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień z dziedzin związanych z zastosowaniami retoryki

K_W kategoria wiedzy

K_W01 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki przedmiotowej i metodologicznej retoryki stosowanej
K_W02 zna terminologię retoryczną na poziomie rozszerzonym
K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą terminologii, teorii i metodologii z zakresu systemu retoryki stosowanej
K_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą terminologii, teorii i metodologii z zakresu współczesnych teorii retoryki
K_W05 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą metodykę retoryki
K_W06 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historii retoryki
K_W07 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę ogólną na temat wybranych zagadnień z retoryki i teorii komunikacji retorycznej
K_W08 ma pogłębioną, uporządkowaną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu systemu retoryki stosowanej
K_W09 ma pogłębioną, uporządkowaną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu współczesnych teorii retoryki
K_W10 ma pogłębioną, uporządkowaną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu metodyki retoryki
K_W11 ma pogłębioną, uporządkowaną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii retoryki
K_W12 ma pogłębioną, uporządkowaną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z retoryki i teorii komunikacji retorycznej
K_W13 ma pogłębioną wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych nauk o komunikacji retorycznej i związkach tych nauk z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych, pozwalającą na interdyscyplinarne podejście naukowe
K_W14 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach w zakresie wybranych dyscyplin retorycznych, w tym związanych z analizą językową i logiczną
K_W15 zna i rozumie metody retoryczne, logiczne i językowe interpretowania, analizy i strategie tworzenia przekazów perswazyjnych
K_W16 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
K_W17 ma pogłębioną wiedzę o perswazyjnej naturze języka oraz złożoności i kontekstowości jego znaczeń
K_W18 ma podstawową wiedzę o instytucjach zajmujących się tworzeniem komunikatów retorycznych i orientację we współczesnych zastosowaniach retoryki w kulturze i w dyskursie społecznym
K_W19 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie komunikacji retorycznej, zwłaszcza o jego bezpieczeństwie w kontekście tworzenia i odbioru przekazów perswazyjnych
K_W20 ma pogłębioną wiedzę w zakresie społecznych aspektów funkcjonowania retoryki stosowanej
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu i konwersatorium. Referaty, prezentacje.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu dostosowywane są adekwatnie do zainteresowań poszczególnych uczestników seminarium i dotyczą szeroko rozumianej kultury oracjonalnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uczestnictwo w zajęciach, prezentacje i recenzje wybranej literatury przedmiotu, zgromadzenie bibliografii, napisanie stanu badań do pracy magisterskiej, przedstawienie do weryfikacji pierwszych fragmentów pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura dobierana jest adekwatnie do obszarów badawczych i tematów prac magisterskich uczestników seminarium.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem