Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 zapoznanie studentów z głownymi formami współczesnej duchowosci
C 2 zapoznanie studentów z alternatywnymi wobec chrześcijaństwa formami religii
C 3. prezentacja metod badania religii i duchowości oraz głownych problemów, które generują te zjawiska
Wymagania wstępne
W 1. podstawowa wiedza z zakresu teorii religii
W 2. umiejętność analizowania tekstów
W 3. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student zna terminologię za pomocą której określa się wspólczesne formy religii i duchowości K_W07
student potrafi scharakteryzować główne formy współczesnej duchowości K_W25
student potrafi wymienić i scharakteryzować główne typy ruchów religijnych K_W25
student posiada podstawową wiedzę o najbardziej znanych ruchach należących do każdego z tych typów K_W17

UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi samodzielnie wskazać różnice między religią a duchowością K_U04
student potrafi samodzielnie wskazać podstawowe różnice między alternatywnym ruchem religijnym a religią K_U04
student posiada umiejętność trafnego argumentowania, oraz formułowania poprawnych wniosków na temat alternatywnych form religii i duchowości K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01
student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego K_K06
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
I. Podstawowe informacje o alternatywnych formach religii i duchowości
1. Najważniejsze problemy terminologiczne
2. Metody badania religii i duchowości
3. Różnice między duchowością a religią
II. Alternatywne formy religii i duchowości w historii chrześcijaństwa
4. Sposoby widzenia relacji miedzy Kościołem katolickim a alternatywnymi formami religii i duchowości
5. Główne historyczne próby podważania uniwersalistycznych aspiracji Kościoła katolickiego
6. Alternatywne formy religii i duchowości w katolicyzmie i protestantyzmie - podobieństwa i różnice
III Alternatywne formy religii i duchowości współczesnie
7. Przyczyny wspólczesnej popularności alternatywnych form religi i duchowości
8. Typologie alternatywnych form religijności
9. Wybrane ruchy religijne odwołujące się do Biblii
10. Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny (ISKCON) jako przykład ruchu wywodzącego się z tradycji niechrześcijańskich
11. Sekty destrukcyjne – charakterystyka i przykłady
12. Satanizm współczesny – historia, odmiany i podstawy doktrynalne
13. New Age jako forma nowej duchowości
14 Religie niechrześćijańskie w Europie
15. Alternatywne formy religii i dochowości – realna alternatywa dla Kościoła katolickiego w Europie?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na końcową ocenę składają się: kolokwium (50%), wystapienia studentów (25%) i udział w dyskusji (25%).
(W)
Do zaliczenia bez oceny [Zbo] obowiązują kryteria na ocenę 3.

Na ocenę 2: student potrafi odpowiedzieć na 50% pytań dotyczących treści programowych.
Na ocenę 3: student potrafi odpowiedzieć na 50% pytań dotyczących treści programowych.
Na ocenę 4: student potrafi odpowiedzieć na 75 % pytań dotyczących treści programowych.
Na ocenę 5: student potrafi odpowiedzieć na 90% pytań dotyczących treści programowych.

(U)
Na ocenę 2: student nie przedstawił prezentacji na wybrany temat, nie brał udziału w dyskusjach.
Na ocenę 3: student przedstawił poprawną prezentację, czasami zabierał głos w dyskusji.
Na ocenę 4: student przedstawił dobrą prezentację, wnosił realny wkład do dyskusji.
Na ocenę 5: student przedstawił bardzo dobrą prezentację, potrafił sprawnie problematyzować i prezentować omawiane zagadnienia.

(K)
Na ocenę 2: student nie potrafi organizować swojego procesu uczenia, opuścił więcej niż 3 zajęcia.
Na ocenę 3: student w niewielkim stopniu potrafi organizować swój proces uczenia, opuścił co najwyżej 3 zajęcia.
Na ocenę 4: student potrafi organizować swój proces uczenia, opuścił co najwyżej 2 zajęcia.
Na ocenę 5: student bardzo dobrze potrafi organizować swój proces uczenia, opuścił co najwyżej 1 zajęcia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Pawłowicz Zygmunt, Kościół i sekty w Polsce, Gdańsk 1996
Ptaszek Robert, Nowa Era religii? Ruch New Age i jego doktryna – aspekt filozoficzny, wydanie II poprawione, Lublin 2015
Trzcińska Izabela, O duchowości inaczej, Kraków 2013
Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, red. Robert T. Ptaszek, Marek Piwowarczyk, Lublin 2012,
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem