Neoscholastyka - między filozofią a religią (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zapoznanie studentów z historią neoscholastyki, przedstawienie okoliczności jej powstania oraz sylwetek jej polskich przedstawicieli C2 - Ukazanie podejmowanej problematyki i proponowanych rozwiązań, zwłaszcza kwestii relacji między wiarą a rozumem
Wymagania wstępne
W1 Znajomość dziejów filozofii europejskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna głównych przedstawicieli neoscholastyki i ich dorobek oraz rozumie ich wkład w kulturę narodową i chrześcijańską (Un_W06)
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wskazać główne nurty w ramach odrodzonej scholastyki oraz podejmowane przez nią
problemy (Un_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych wraz z ich odniesieniami światopoglądowymi (Un_K06) Jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych (Un_K08)
Metody dydaktyczne
Wykład, analiza tekstów zródłowych, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Konwersatorium ma zaznajomić studentów z genezą neoscholastyki w dziewiętnastym stuleciu oraz jej rozwojem po Encyklice Aeterni Patris. Zajęcia koncentrują się wokół problemu relacji między wiarą a rozumem podejmowanego na tle ówczesnego kontekstu intelektualnego. Ukazuje programowe przestrzeganie negatywnej reguły wiary oraz uzasadnianie preambula fidei w ramach rozumowego dyskursu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Frekwencja na zajęciach oraz zaangażowanie w dyskusję.
Ocena niedostateczna: student nie uczestniczy w zajęciach, nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu omawianego na zajęciach; ocena dostateczna: student w ograniczonym stopniu zapoznał się z treściami dyskutowanymi na zajęciach, nieprecyzyjnie formułuje wypowiedzi, nie potrafi zająć stanowiska; ocena dobra: student aktywnie uczestniczy w zajęciach, posiada uporządkowaną wiedzę o dziejach neoscholastyki i podejmowanych przez nią problemach; ocena bardzo dobra: student aktywnie uczestniczy w zajęciach, posiada uporządkowaną wiedzę na temat neoscholastyki i podejmowanych przez nią problemów i potrafi ją zaaplikować do samodzielnego rozwiązywania problemów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
I. Radziszewski, Pisma, Lublin 2009: P. Chojnacki, Wybór Pism, Warszawa 1987; F. Gabryl, Psychologia, Kraków 1906; M. Morawski, Celowość w naturze, Kraków 1928; Z. Pawlak, Neoscholastyka i formy jej kontynuacji Studium analityczno - krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku, Włocławek 2001; R. Charzyński, Problem polemiczno - apologetycznego charakteru neoscholastyki polskiej, Lublin 2016.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę