Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznania studenta dyskusją na temat substnacji w filozofii nowożytnej i współczesnej (C1); Wyróznienie nurtów negujących istnienie substancji (C2); Wskazanie na źródła i konsekwencje negacji substancji, co przejawia się w negoacji natury bytów, istoty i tożsamości (C3).
Wymagania wstępne
Ogólna znajomość historii filozofii nowożytnej i współczenej (W1); znajomość postawowych zagadnień z metafizyki klasycznej (2); wiedza na temat substancji z historii starożytnej i środniowecznej (W2).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zapoznanie się z poglądami wybranych filozofów nowożytnych i współczesnych na temat substnacji.
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność wskaznia przyczyn i skutków rugowania substnacji w odniesieniu do problemu natury, istoty i tożsamosci bytów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Umiejęność wskaznia na praktyczne skutki w rozumienu człowieka i ludzkiego działania.
Metody dydaktyczne
Czytanie tekstów i interpretacja, referowanie przygotowanych prac przez studentow, wykład i wyjasnianie zagadnień.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają formę konwersatorium. Uwzglęnia się w nich najważniejszych przedstawicieli nośnych nutrów filozofii nowożytnej i współczesnej. Akcent zostaje położony na problem substancji oraz przyczyny i sktuki jej rugowania z wyjasnien struktury i natury bytów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niezaliczenia: brak obecności, brak przygowanej pracy pisemnej.
Zaliczenie: uczesnictwo w konwersatoriach, lektra tekstów i udział w dyskusi; referowanie przygotowanych prac na podstawie wskazynych przez prowadzącego tekstów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Arystoteles, Metafizyka, Lublin 2017; Substancja - Natura - Prawo Naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006; Spór o naturę ludzką, red. A. Marniarczyk, K. Stępień, A. Gudanie, Lublin 2014.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem