Umysł w kulturze (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:kognitywistyka - II stop. - WF » Moduł 6 - Seminaria do wyboru
Efekty kształcenia:
K_U03potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać w pogłębionym zakresie swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U04samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski tekst naukowy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
K_U05zna język obcy nowożytny na poziomie umożliwiającym tłumaczenie na język polski (i vice versa) tekstów w zakresie kognitywistyki; potrafi przygotować w języku obcym plakat konferencyjny oraz opracowania multimedialne
K_U06ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
K_U09posiada na wysokim poziomie umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji; potrafi wykorzystywać model bazy danych jako podstawę działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzyć sieciową bazę danych na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source
K_U10posiada umiejętność w stopniu pogłębionym wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystaniu jej wyników w praktyce informatycznej
K_W02zna terminologię z zakresu kognitywisstyki w językach polskim i angielskim
K_W06jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz etycznych i prawnych uwarunkowań w zakresie wiedzy kognitywistycznej
K_W07zna zasady przygotowania i publikacji tekstu naukowego
K_W08ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu różnych dyscyplin antropologicznych: antropologii filozoficznej, antropologii ewolucyjnej, neuroantropologii, antropologii porównawczej
K_W09ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, aspekty społeczne poznania, język, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowanie decyzji, motywacje
K_W11zna na poziomie zaawansowanym narzędzia formalno-logiczne, które wspierają analizę danych, wnioskowanie, dostrzeganie struktury teorii oraz zasobów inferencyjnych w nich obecnych
K_W12zna i rozumie znaczenie baz danych w systemach informacyjnych; posiada pogłębioną znajomość języka tworzenia baz danych, rozumie znaczenie semantycznej reprezentacji wiedzy w rozległych sieciach komputerowych
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-22środaGG-223 17:30 - 19:10