Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Przemysław Tużnik
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przyswojenie przez uczestników podstawowych terminów i zagadnień z obszaru wnioskowania statystycznego.
C2 - Nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej metod statystycznych i warunków ich zastosowania.
C3 - Nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy (umiejętność przeprowadzenia obliczeń w programie komputerowym SPSS).
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowych terminów i zagadnień z obszaru statystyki opisowej.
W2 - Umiejętność obsługi komputera.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Nabycie wiedzy na temat reguł wnioskowania statystycznego.
K_W04 Nabycie wiedzy na temat współczynników korelacji i warunków ich stosowania.
K_W04 Nabycie wiedzy na temat analizy regresji i warunków jej stosowania.
K_W04 Nabycie wiedzy na temat metod weryfikowania hipotez dotyczących różnic pomiędzy grupami.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 Nabycie umiejętności weryfikowanie hipotez badawczych wykorzystując odpowiednie testy statystyczne.
K_U09 Nabycie umiejętności wykorzystania programu komputerowego SPSS do: wprowadzania danych, analizy danych i przeprowadzania testów statystycznych.
K_U09 Nabycie umiejętności weryfikacji hipotez korelacyjnych i różnicowych.
Metody dydaktyczne
Kierowana praca przy komputerze z użyciem programu SPSS, praca w grupie, metody warsztatowe, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do pakietu statystycznego SPSS. Zmienne i ich operacjonalizacja; skale pomiarowe;
Edytor danych, raportów i poleceń w pakiecie SPSS, wprowadzanie danych do pakietu statystycznego, oznaczanie braków danych, import i łączenie danych; Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne; Przygotowanie danych do analizy, tabele częstości, podział danych na podzbiory, rekodowanie zmiennych, budowa przedziałów klasowych, wykresy słupkowe, kołowe, histogramy
Miary tendencji centralnej; miary zmienności, skośności i kurtozy; Standaryzacja; Liczenie średniej, wyznaczanie mediany, modalnej, badanie skośności, kurtozy i zmienności, skale standaryzowane
Korelacje, istotność współczynników korelacji; Liczenie korelacji, wybór współczynnika korelacji
Regresja prosta, wielokrotna, hierarchiczna; Przeprowadzanie analizy regresji w różnych wariantach
Problemy badawcze i hipotezy badawcze w psychologii; model eksperymentalny; Rozkład normalny; Testy parametryczne, wielkość efektu, moc testu, ustalanie optymalnej wielkości grupy; testowanie normalności; test t dla jednej próby, dla prób niezależnych i dla prób zależnych; d Cohena
Testy nieparametryczne; U Mann\\\'a-Whitney\\\'a; W/Z Wilcoxona + r; H Kruskalla-Wallisa, Friedmana
Test chi kwadrat, przedziały ufności; test chi kwadrat zgodności i niezależności, korekta Bonferroni, chi2 McNemara, wyznaczanie przedziałów ufności
Analiza wariancji, jednoczynnikowa; testowanie założeń; obliczanie siły efektu, testy post hoc, analiza kontrastów
Analiza wariancji wieloczynnikowa, efekty główne, efekt interakcji, siła efektu, sferyczność, analiza efektów wewnątrzobiektowych i międzyobiektowych
Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1) Obecność na zajęciach
2) Zaliczenie 3 kolokwiów semestralnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL
2. Ferguson, G. A., Takane, Y. (2004). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę