Metodologia badań empirycznych z elementami statystyki (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Przemysław Tużnik
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie wiedzy z zakresu postępowania badawczego
C2 -Zdobycie wiedzy z zakresu statystyki opisowej
C3 - Zdobycie wiedzy z zakresu korelacji
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 – Posiada wiedzę na temat przebieg procesu badawczego, poszczególnych jego etapów, potrafi formułować pytania badawcze i hipotezy.
K_W04 - Rozumie podstawowe zasady dobory adekwatnych testów do danych i hipotez
UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 - Potrafi obliczyć odpowiednie do danych statystyki opisowe i je zinterpretować
K_U09 - Potrafi testować korelacyjne hipotezy badawcze (dobrać do danych i hipotezy właściwy test statystyczny)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Podejście empiryczne w psychologii.
Badanie psychologiczne. Metodologia badawcza.
Definicja podstawowych pojęć: próba, populacja, estymator, parametr, zmienna (ciągła i skokowa), dychotomizacja zmiennej, rodzaje zmiennych, etapy procesu badawczego

Metodologia badawcza: zmienną zależną i niezależną schemat badań korelacyjnych i eksperymentalnych, zmienna klasyfikacyjną i manipulacyjna, zmienną główną i uboczna, problem badawczy i hipoteza, dojrzały vs niedojrzały problem badawczy, dobrze vs nie dobrze sformułowane hipotezy badawcze.
Operacjonalizacja zmiennych
Kontrola zmiennych w trakcie badań psychologicznych
Operat losowania, jednostka losowania, jednostka populacji, metody doboru próby badawczej.
Rozkład liczebności; objaśnienie zasad posługiwania się przedziałami klasowymi, obliczania rozkładu liczebności skumulowanych; skośność, kurtoza; interpretacja miar asymetrii, koncentracji rozkładów liczebności; rodzaje rozkładów ze względu skośność i kurtozę
Opis miar tendencji centralnej, położenia i zmienności i warunki ich zastosowania, typy rozkładów ze względu na modalną.
Zmienna losowa, rozkład teoretyczny/empiryczny/dwumianowy.
Krzywa normalna, dystrybuanta; wyliczenie właściwości rozkładu normalnego
Właściwości skali standardowej i jej rodzaje; cel i sposób obliczania wyników standaryzowanych/przekształcenia normalnego.
Obliczanie obszaru pod krzywą normalną.
Korelacja dodatnia/ujemna; wyliczenie warunków zastosowania współczynnika korelacji r Pearsona i etapów interpretacji współczynników korelacji
Obliczania współczynnika determinacji; zaprezentowanie i objaśnienie sposobów graficznej ilustracji wspólnej wariancji między zmiennymi/zależności korelacyjnej/brak korelacji/silną, słabą zależność dodatnią/ silną, słabą zależność ujemną/zależność krzywoliniową
Regresja liniowa; porównanie współczynnika regresji b i beta; objaśnienie związku pomiędzy równaniem regresji, korelacją a predykcją
Współczynniki korelacji opartych na rangach i warunki ich zastosowania.
Zinterpretowanie współczynników korelacji opartych na rangach
Warunki, jakie należy spełnić, aby można było stwierdzić zależność przyczynową; porównanie zależności korelacyjnej i przyczynowo-skutkowej oraz wyliczenie modeli badań, w których te zależności są ustalane/weryfikowane; warunki określania właściwej liczebności próby;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test egzaminacyjny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Ferguson, G.A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). STATYSTYKA: Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Literatura uzupełniająca
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę