History of Science and Technique (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
Poznanie ważnych etapów historii nauki i techniki.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie historią nauki i techniki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA. Student:
K_W03 zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07 na i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08 zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną
UMIEJĘTNOŚCI. Student:
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych oraz formułować na tej podstawie sądy krytyczne
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY). Student:
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów. Projekcje multimedialne.
Treści programowe przedmiotu
Historia nauki i techniki. Wydarzenia. Interpretacja. Znaczenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Merytoryczne przygotowanie prezentacji na wybrany temat. Aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
R. A. Hall, The Scientific Revolution 1500-1800: The Formation of Modern Scientific Attitude, London: Longmans 1954.
R. Harré, Great scientific experiments: 20 experiments that changed our view of the world, Oxford: Phaidon 1981.
J. Życiński, The Structure of the Metascientific Revolution, Tucson 1987.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę