Trends in Contemporary Philosophy (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 – analiza głównych nurtów filozofii współczesnej
C2 – opanowanie przez studentów analizy źródłowego tekstu filozoficznego
C3 – kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz zdolności argumentacyjnych i postawy krytycyzmu
Wymagania wstępne
W1 – znajomość podstawowych kategorii filozoficznych
W2 – ogólna znajomość dziejów filozofii, w szczególności historii filozofii nowożytnej i współczesnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej - K_W01
2. student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii - K_W02
3. student zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych - K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych - K_U04
2. student umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje - K_U05
3. student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów – K_U09

KOMPETENCJE
1. student potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania - K_K04
2. student ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy - K_K05
Metody dydaktyczne
(1) Analiza tekstu z dyskusją; (2) Metody dialogowe; (3) Metody warsztatowe; (4) Metody problemowe.
Treści programowe przedmiotu
Konwersatorium służy pogłębieniu wiedzy z zakresu historii filozofii najnowszej dla studentów filozofii studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim (BA in Philosophy Programme). Szczególny nacisk kładzie się na wydobycie natury problemów filozoficznych obecnych w myśli najnowszej, na wyjaśnienie struktury argumentacyjnej omawianych doktryn filozoficznych oraz opanowanie siatki terminologicznej wypracowanej przez myślicieli współczesnych. Konwersatorium podzielone jest na dwie części: w pierwszej zajmuje się ono przeglądem głównych nurtów myśli współczesnej (fenomenologii, filozofii analitycznej, pragmatyzmu i filozofii egzystencjalnej), natomiast w drugiej koncentruje się na najnowszych ideach filozoficznych (w roku akademickim 2018/2019 przedmiotem konwersatorium będzie filozofia Johna McDowella).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. omawianej problematyki głównych nurtów filozofii współczesnej.
(U) - Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści konwersatorium; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
(K) - Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada ogólną wiedzę nt. omawianej problematyki głównych nurtów filozofii współczesnej.
(U) - Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. Z pomocą prowadzącego rekonstruuje treść tekstu źródłowego oraz dokonuje jego analizy.
(K) - Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.

Ocena dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. omawianej problematyki głównych nurtów filozofii współczesnej.
(U) - Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. omawianej problematyki głównych nurtów filozofii współczesnej; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
(U) - Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
(K) - Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
(1) J. McDowell, Mind and World, Harvard University Press: Cambridge, Mass. 1994/2003; (2) R.H. Popkin (red.), The Columbia History of Western Philosophy, New York: Columbia University Press 2006.

Literatura uzupełniająca:
(1) T. Thornton, John McDowell. Acumen: Chesham 2004; (2) M. Willaschek (red.): John McDowell: Reason and Nature. LIT-Verlag: Műnster 2000; (3) N. H. Smith (red.): Reading McDowell – On Mind and World. Routledge: London–New York 2002; (4) P. Szałek, “The Notion of Conceptualized Experience in John McDowell’s Mind and World”, Forum Philosophicum 1(12), 2007, s. 87-103; (5) P. Szałek, “Kant, Hegel, and the Puzzles of McDowell’s Philosophy”, Diametros (29), 2011, s. 110-123; (6) P. Szałek, “Truth, Thoughts and Facts”, [w:] A. Kuźniar i J. Odrowąż-Sypniewska (red.). Uncovering Facts and Values. („Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities” (107) 2016). Leiden-Amsterdam: Brill-Rodopi, 2016, s. 181-191; (7) F. Copleston, History of Philosophy, t. 7-9 ((różne wydania); (8) R.B. Brandom, Perspectives on Pragmatism: Classical, Recent, and Contemporary, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2011; (9) J. Wanderer, Robert Brandom (Philosophy Now), Durham: Acumen 2008; (10) R.M. Calcaterra (ed.), New Perspectives on Pragmatism and Analytic Philosophy, Amsterdam-New York: Rodopi 2011; (11) Ch. Maher, The Pittsburgh School of Philosophy: Sellars, McDowell, Brandom, New York: Routledge 2012; (12) R.B. Brandom, Between Saying and Doing. Towards an Analytic Pragmatism, Oxford: Oxford University Press 2008. Zakres dalszych lektur uzupełniających zostanie uzależniony od potrzeb i zainteresowań uczestników zajęć.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę