Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maksymilian Roszyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – analiza wybranych pojęć i koncepcji filozofii nowożytnej i współczesnej
C2 – kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz zdolności argumentacyjnych i postawy krytycyzmu
Wymagania wstępne
W1 – znajomość podstawowych kategorii filozoficznych
W2 – ogólna znajomość dziejów filozofii, w szczególności historii filozofii nowożytnej i współczesnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej - K_W01
2. student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii - K_W02
3. student zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych - K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych - K_U04
2. student umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje - K_U05
3. student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów – K_U09

KOMPETENCJE
1. student potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania - K_K04
2. student ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy - K_K05
Metody dydaktyczne
(1) Wykład tradycyjny; (2) Metody dialogowe; (3) Prezentacje multimedialne lub konspekty (handouts).
Treści programowe przedmiotu
Wykład monograficzny służy pogłębieniu wiedzy studentów z zakresu historia filozofii nowożytnej i współczesnej. Przy tym szczególny nacisk kładzie się na wydobycie natury problemów filozoficznych obecnych w myśli nowożytnej i współczesnej, na wyjaśnienie struktury argumentacyjnej omawianych doktryn filozoficznych oraz opanowanie siatki terminologicznej wypracowanej przez myślicieli nowożytnych i współczesnych. W roku akademickim 2018/2019 przedmiotem wykładu będzie filozofia Sorena Kierkegaarda. Szczególny nacisk zostanie położony na status tego, co etyczne i tego, co religijne. Szczególnej analizie zostaną poddane koncepcje etyki, idealności, ironii, humoru, religijności niechrześcijańskiej oraz chrześcijaństwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. filozofii nowożytnej i współczesnej.
(U) - Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści wykładu; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.
(K) - Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada ogólną wiedzę nt. omawianych zagadnień z filozofii nowożytnej i współczesnej.
(U) - Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści wykładu. Z pomocą prowadzącego rekonstruuje treść wykładu oraz dokonuje jego analizy.
(K) - Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.

Ocena dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. omawianych zagadnień z filozofii nowożytnej i współczesnej.
(U) - Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. omawianych zagadnień z filozofii nowożytnej i współczesnej; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
(U) - Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
(K) - Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura źródłowa:
S. Kierkegaard, Albo-albo
S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie
S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające postscriptum
S. Kierkegaard, Choroba na śmierć

Opracowania:
Domaradzki, Mikołaj. O subiektywności prawdy w ujęciu Sørena Aabye Kierkegaarda. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, 2006.
Gouwens, David. Kierkegaard as Religious Thinker. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Pattison, George. Kierkegaard and the Theology of the Nineteenth Century. The Paradox and the ‘Point of Contact’. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Szocik, Konrad. Kierkegaardiańska koncepcja chrześcijaństwa. Między radykalną krytyką a poszukiwaniem ideału. W: Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda: koncepcje, polemiki, inspiracje. Red. Maria Gołębiewska, 112-131. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2015.
Westphal, Merold. Kierkegaard’s Concept of Faith. Grand Rapids, MI–Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company, 2014.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych