Filozofia religii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. Zapoznanie studentów z autorską, realistyczną filozofią dziejów.
C 2. Zapoznanie studentów z problemem dziejowości religii (i kultury).
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość metafizyki i antropologii filozoficznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 1. Student zna główne koncepcje filozofii dziejów K_W01; K_W05; K_W06.
W 2. Student zna realistyczną filozofię dziejów K_W01; K_W05; K_W06.
W 3. Student rozumie naturę procesu historycznego K_W01; K_W05; K_W06.
W 4. Student rozumie problematykę historyzmu i dziejowości religii i kultury K_W01; K_W05; K_W06.
UMIEJĘTNOŚCI
U 1. Student potrafi dokonać refleksji epistemologiczno-metodologicznej nad wybraną koncepcją historiozoficzną K_U01; K_U02; K_U03; K_U04.
U 2. Student potrafi dyskutować z tezą skrajnego historyzmu i determinizmu dziejowego K_U06.
U 3. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu metafizyki dziejów do interpretacji wydarzeń i procesów historycznych K_U03; K_U04.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 1. Student potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów społeczno-dziejowych oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania K_K04.
K 2. Student ma świadomość roli filozofii dziejów w zachowaniu dziedzictwa kulturowego kraju, Europy, świata K_K05.
K 3. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny; wykład konwersatoryjny.
Treści programowe przedmiotu
Z dziejów filozofii dziejów; główne koncepcje filozofii dziejów; neotomistyczne próby filozofii dziejów; autorska realistyczna filozofia dziejów; dziejowość religii (i kultury).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin 100%
(W) Na 2: Student nie odpowiada nawet w 50% na pytania z zakresu treści wykładu.
Na 3: Student odpowiada w 50 % na pytania z zakresu treści wykładu.
Na 4: Student odpowiada w 75 % na pytania z zakresu treści wykładu.
Na 5: Student odpowiada w 100 % na pytania z zakresu treści wykładu.
(U): Na 2: Student nie wykazuje się umiejętnościami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 3: Student w niewielkim stopniu wykazuje się umiejętnościami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 4: Student wykazuje się umiejętnościami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 5: Student wykazuje się dużymi umiejętnościami wskazanymi w opisie zajęć.
(K):
Na 2: Student nie wykazuje się kompetencjami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 3: Student w niewielkim stopniu wykazuje się kompetencjami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 4: Student wykazuje się kompetencjami wskazanymi w opisie zajęć.
Na 5: Student wykazuje się dużymi kompetencjami wskazanymi w opisie zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Moskal Piotr. Problem filozofii dziejów. Próba rozwiązania w świetle filozofii bytu. Lublin: RW KUL 1993.
Moskal Piotr. Filozoficzne rozumienie dziejów. „Ethos” 14:2001 nr 4(56) s. 43-54
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych