Etyka szczegółowa (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Krajewska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - 1. Pogłębienie zrozumienia moralności w kontekście pytania o naturę tzw. moralności zawodowej.
C2 - Charakterystyka refleksji etycznej w kontekście pytania o naturę etyki zawodowej.
C3 - Sformułowanie problemu moralności zawodowej i próba jego rozwiązania.
C4- Analiza wybranych problemów moralnych z zakresu wybranych etyk zawodowych.
Wymagania wstępne
znajomość pojęć, stanowisk i głównych sporów w etyce
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04 potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
1. Etyka i moralność – wstępne ustalenia terminologiczne
2. Natura refleksji etycznej.
3. Moralność zawodowa jako problem filozoficzno-moralny – sformułowanie problemu.
4. Pojęcie praktyki i profesjonalizacja praktyk zawodowych – modele etyki zawodowej
5. Charakterystyka praktyki zawodowej nauczyciela – zarys etyki zawodowej nauczyciela
6. Charakterystyka praktyki zawodowej polityka – zarys etyki zawodowej polityka
7. Charakterystyka praktyki zawodowej lekarza – zarys etyki zawodowej lekarza
8. Kodeks etyki zawodowej – kwestie dyskutowane
9. Uzasadnienie etyki zawodowej w kontekście wybranych modeli refleksji etycznej.
10. Wybrane problemy moralne z zakresu etyki zawodowej nauczyciela, polityka i lekarza.
11. Moralność zawodowa jako problem filozoficzno-moralny – propozycja rozwiązania problemu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. zagadnień poruszanych na wykładzie; nie zna podstawowej literatury dotyczącej omawianych zagadnień
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki szczegółowej; nie potrafi samodzielnie zaprezentować problemów prezentowanych w trakcie zajęć.
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat zagadnień poruszanych w trakcie zajęć; zna wybrane ujęcia i rozwiązania problemów przedstawianych na zajęciach.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy niezbędne do przedstawienia wybranych problemów z zakresu etyki szczegółowej oraz potrafi przedstawić zadowalająco niektóre z tych problemów; nie potrafi jednak samodzielnie dokonać pogłębionej ich analizy.
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) analizowania i rozstrzygania problemów aksjologiczno-normatywnych z zakresu etyki szczegółowej.
Ocena dobra:
W: Student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć, problemów (i ich rozwiązań) aksjologiczno-normatywnych z zakresu etyki szczegółowej, wie na czym polega analiza filozoficzna problemu tego rodzaju i dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu.
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy zagadnień z zakresu szczegółowej (zawodowej). Umie krytycznie analizować różne propozycje rozwiązywania problemów z zakresu etyki szczegółowej (zawodowej).
K: Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyjne formułowanie własnego stanowiska i jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygania problemów z zakresu etyki społecznej i politycznej.
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i ich rozwiązań omawianych w ramach zajęć.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy zagadnień z zakresu etyki szczegółowej (zawodowej). Umie zająć stanowisko w dyskutowanych kwestiach, potrafi odwołać się do literatury dotyczącej prezentowanych problemów.
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz jest świadomy doniosłości zagadnień poruszanych w trakcie zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:

1. B. Chyrowicz, O sytuacjach bez wyjścia, Znak 2008
2. W. Galewicz, Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Kraków 2010
3. W. Galewicz, Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, Wyd. UJ. Kraków 2019T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993
4. S. Janeczek, A. Starościc (red.), Etyka część I i II, Lublin 2016
5. J. Kis, Polityka jako problem moralny, UNIVERSITAS , Kraków 2013
6. A. Malitowska, Etyka usług profesjonalnych, Bydgoszcz 2014
7. K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas 2015.
8. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2012
9. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002
10. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej T.1-2, Kraków 2005
11. K. Szewczyk, Wychować człowieka mądrego, PWN, Warszawa 2019 (1999)
12. A. Szołtysek, Filozofia kształcenia. Wychowanie i nauczanie, Kraków Impuls 2017
14. J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Bielsko Biała 2012
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych