Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Głąb prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Doskonalenie umiejętności przekładania angielskich tekstów filozoficznych na język polski.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym w miarę swobodne przekładanie tekstu filozoficznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student posiada umiejętność przekładu angielskiego tekstu filozoficznego o niedużym stopniu trudności na język polski; umie rozpoznawać typowe błędy przekładu i ich unikać; jest uwrażliwiony na znaczenie elegancji językowej końcowego efektu procesu przekładu; umie rozwiązywać podstawowe problemy techniczne związane z przekładaniem tekstów filozoficznych.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstami
Treści programowe przedmiotu
Rodzaj materiałów każdorazowo ustalany przez prowadzącego w porozumieniu z uczestnikami zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Praca domowa - samodzielny przekład tekstu o objętości 10 stron (50%)
Praca na zajęciach (50%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Ronald de Sousa, Love. A Very Short Introduction, Oxford 2015 lub inny tekst określony przez prowadzącego, który będzie przedmiotem przekładu na zajęciach.
Literatura uzupełniająca:
Roman Ingarden, O tłumaczeniach, w: Tegoż, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa: PWN, 1972, s. 120-188.
Małgorzata Łukasiewicz, Pięć razy o przekładzie, Kraków - Gdańsk: Wyd. Karakter 2017.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 6 - Translatorium do wyboru
Efekty kształcenia:
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_U09ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)