Nurty filozofii najnowszej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Szałek
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Analiza podstawowych pojęć i koncepcji filozofii najnowszej
C2 – Opanowanie przez studentów analizy źródłowego tekstu filozoficznego
C3 – kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz zdolności argumentacyjnych i postawy krytycyzmu
Wymagania wstępne
W1 – Znajomość podstawowych kategorii filozoficznych
W2 – Podstawowa znajomość dziejów filozofii, w szczególności historii filozofii nowożytnej i współczesnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student zna podstawową terminologię filozoficzną polską i angielską w dziedzinie historii filozofii (W04)
W2 - Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą współczesne stanowiska filozoficzne w dziedzinie historii filozofii (W05)

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków (U06)
U2 - Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (U11)
Metody dydaktyczne
(1) Wykład konwersatoryjny; (2) Praca z tekstem/Analiza tekstu; (3) Dyskusja; (4) Praca w grupach w rożnych rolach.
Treści programowe przedmiotu
Konwersatorium służy pogłębieniu wiedzy z zakresu historia filozofii współczesnej (XXI wieku), przede wszystkim w oparciu o lekturę i analizę tekstów źródłowych (klasycznych). Przy tym szczególny nacisk kładzie się na wydobycie natury problemów filozoficznych obecnych w myśli najnowszej, na wyjaśnienie struktury argumentacyjnej omawianych doktryn filozoficznych oraz opanowanie siatki terminologicznej wypracowanej przez myślicieli współczesnych. W roku akademickim 2019/2020 przedmiotem konwersatorium będą związki filozofii analitycznej i neopragmatyzmu w ostatniej dekadzie, w szczególności tzw. analityczny pragmatyzm Roberta Brandoma.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. filozofii najnowszej.
(U) - Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści konwersatorium; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada ogólną wiedzę nt. filozofii najnowszej; ma jednak ograniczoną znajomość poglądów jej podstawowych przedstawicieli.
(U) - Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. Z pomocą prowadzącego rekonstruuje treść tekstu źródłowego oraz dokonuje jego analizy.

Ocena dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. filozofii najnowszej (podstawowych pojęć, jej przedstawicieli oraz ich poglądów).
(U) - Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. filozofii najnowszej, zna gruntownie poglądy jej przedstawicieli oraz kategorie filozoficzne przez nią wypracowane; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu.
(U) - Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
(1) R.B. Brandom, Między mówieniem a działaniem. W stronę analitycznego pragmatyzmu, przeł. M. Gokieli, Warszawa: WN PWN 2012; (2) T. Szubka, Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wrocław: FNP-Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2009; (3) T. Szubka, Neopragmatyzm, Toruń: FNP-WN UMK 2012; (4) T. Zarębski, Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma, Kraków: Universitas 2013.

Literatura uzupełniająca:
(1) R.B. Brandom, Between Saying and Doing. Towards an Analytic Pragmatism, Oxford: Oxford University Press 2008; (2) R.B. Brandom, Perspectives on Pragmatism: Classical, Recent, and Contemporary, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2011; (3) E. Minar (red.), On Between Saying and Doing (Robert Brandom’s John Locke Lectures Comments and Responses), “Philosophical Topics” 36(2), 2008; (4) H. Price, Expressivism, Pragmatism, and Representationalism, Cambridge: Cambridge University Press 2013; (5) B. Prien i D.P. Schweikard (red.), Robert Brandom. Analytic Pragmatist, Frankfurt: Ontos 2008; (6) J. Wanderer, Robert Brandom (Philosophy Now), Durham: Acumen 2008.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5b - konwersatoria do wyboru: ścieżka b) » Zagadnienia historii filozofii
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego