Filozofia religii (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - nabycie umiejętności racjonalnej dyskusji na temat racjonalności religii i jej miejsca w kulturze i życiu publicznym
Wymagania wstępne
W1 - ogólna znajomość filozofii klasycznej;
W2 - znajomość filozofii religii;
W3 - znajomość zasad dyskusji;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student zna filozoficzne usprawiedliwienie religii K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07;
W2 - student zna miejsce religii w społeczeństwie i kulturze K_W02; K_W03; K_W05; K_W06; K_W07;
W3 - student zna wybrane formy krytyki religii K_W06; K_W07;

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student potrafi podjąć dyskusję na temat roli religii w życiu publicznym i kulturowym K_U04; K_U05; K_U06; K_U07;
U2 - student potrafi wejść w dyskusję na temat racjonalności religii K_U04; K_U05; K_U06; K_U07;
U3 - student potrafi przygotować referat/wypowiedź stanowiącą odpowiedź na krytykę religii K_U07;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student potrafi dokonać analizy problemu racjonalności religii i jej obecności w przestrzeni publicznej oraz sformułować w tym zakresie określone propozycje rozwiązań K_K01; K_K02; K_K04;
K2 - student doskonali swoje umiejętności społecznego dochodzenia prawdy K_K01; K_K02; K_K03; K_K04;
Metody dydaktyczne
1 - dyskusje nad tekstami filozoficznymi, popularnonaukowymi i publicystycznymi;
2 - dyskusje nad przygotowanymi przez studentów referatami;
Treści programowe przedmiotu
Racjonalność religii;
Religia w kulturze i życiu publicznym;
Sekularyzacja;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - student nie zna filozoficznego usprawiedliwienia religii, nie zna miejsca religii w społeczeństwie i kulturze, nie zna żadnych formy krytyki religii;
U - student nie potrafi podjąć dyskusji na temat roli religii w życiu publicznym i kulturowym, nie potrafi wejść w dyskusję na temat racjonalności religii, nie potrafi przygotować referatu/wypowiedzi stanowiącej odpowiedź na krytykę religii;
K - student nie był obecny nawet na połowie zajęć, nie wykazał się na zajęciach wymaganymi w opisie kompetencjami społecznymi;

Ocena dostateczna
W - student w niewielkim stopniu zna filozoficzne usprawiedliwienie religii, miejsce religii w społeczeństwie i kulturze, wybrane formy krytyki religii;
U - student potrafi, chociaż nieudolnie, podjąć dyskusję na temat roli religii w życiu publicznym i kulturowym, wejść w dyskusję na temat racjonalności religii, przygotować referat/wypowiedź stanowiącą odpowiedź na krytykę religii;
K - student był obecny na co najmniej połowie zajęć i wykazał się minimalną zdolnością analizy problemu racjonalności religii i jej obecności w przestrzeni publicznej;

Ocena dobra
W - student zna filozoficzne usprawiedliwienie religii, miejsce religii w społeczeństwie i kulturze, wybrane formy krytyki religii;
U -student potrafi podjąć dyskusję na temat roli religii w życiu publicznym i kulturowym, wejść w dyskusję na temat racjonalności religii i przygotować referat/wypowiedź stanowiącą odpowiedź na krytykę religii;
K - student był na co najmniej 3/4 zajęć, wykazał się umiejętnością analizy problemu racjonalności religii i jej obecności w przestrzeni publicznej, umiał sformułować w tym zakresie określone propozycje rozwiązań, wykazał się umiejętnością pracy w zespole;

Ocena bardzo dobra
W - student bardzo dobrze zna filozoficzne usprawiedliwienie religii, miejsce religii w społeczeństwie i kulturze oraz wybrane formy krytyki religii;
U - student z łatwością potrafi podjąć dyskusję na temat roli religii w życiu publicznym i kulturowym, wejść w dyskusję na temat racjonalności religii i przygotować bardzo dobry referat/wypowiedź stanowiącą odpowiedź na krytykę religii;
K- student był na co najmniej 4/5 zajęć, wykazał się bardzo dobrą umiejętnością analizy problemu racjonalności religii i jej obecności w przestrzeni publicznej, umiał sformułować w tym zakresie interesujące propozycje rozwiązań, wykazał się bardzo dobrą umiejętnością pracy w zespole;
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Piotr Moskal. Religia i prawda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, 2009.
Piotr Moskal. Traktat o religii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
Zofia J. Zdybicka. Człowiek i religia. Lublin: PTTA 2006.
Zofia J. Zdybicka. Religia w kulturze. Lublin: PTTA 2010.
Piotr Moskal. Apologia religii katolickiej . Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
Filozofia religii. Red. Stanisław Janeczek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
Przewodnik po filozofii religii. Red. Janusz Salamon. Wydawnictwo WAM 2016.
Ponadto:
Krótkie teksty do pracy na zajęciach.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5a - konwersatoria do wyboru: ścieżka a) » Zagadnienia metafizyki, antropologii
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego