Metodologia nauk (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Robert Kublikowski
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest historyczne i systematyczne przedstawienie problematyki z zakresu TEORII ROZUMOWAŃ w krytyczny (analityczny) i pogłębiony sposób.
Wymagania wstępne
Wykład i ćwiczenia z ogólnej metodologii nauk
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03 zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06 posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K05 ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Metody dydaktyczne
Wykład.
Materiały pomocnicze (teksty w formie wydruku lub w formie elektronicznej).
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem wykładu monograficznego z metodologii nauk jest teoria rozumowań, której zarys był przedstawiony w wykładzie kursorycznym. Naszym celem jest historyczne i systematyczne przedstawienie problematyki rozumowań w krytyczny (analityczny) i pogłębiony sposób. Zastanowimy się jakie są związki teorii rozumowań z z teorią znaczenia, prawdy i rewizji przekonań.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Precyzyjna i uporządkowana wiedza uzyskana na podstawie wykładu i artykułów.

Egzamin ustny w sesji egzaminacyjnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kublikowski R., Znaczenie, rozumowanie i normatywność w kontekście inferencjalizmu znaczeniowego Roberta B. Brandoma, „Przegląd Filozoficzny”, 98 (2) 2016, s. 259 269.
Kublikowski R., Semantyka: Hilary Putnam i Robert B. Brandom, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1-4 (215-218), 2018, s. 61-80.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych