Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Palusińska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
\"Boska ciemność. Filozofia Pseudo-Dionizego Areopagity\"
C1) przedstawienie głównych pojęć i struktury systemu filozoficznego Pseudo-Dionizego Areopagity.
C2) prezentacja wpływu chrześcijańskiego neoplatonizmu na Zachodzie i w Bizancjum
C3) zapoznanie z klasycznymi tekstami Pseudo-Dionizego, filozofii patrystycznej i bizantyńskiej
Wymagania wstępne
1. Zaliczony kursoryczny wykład z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.
2. Wiedza o podstawowych kierunkach filozoficznych w starożytności (platonizm, arystotelizm, stoicyzm, neoplatonizm).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1) zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury
duchowej i materialnej chrześcijańskiej Europy Zachodu i Wschodu K_W05
2) zna zagadnienia i pojęcia filozoficzne, które kształtują kulturę chrześcijańską K_W06
UMIEJĘTNOŚCI

1) umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i
analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje K_U04, K_U05
2) posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z
wykorzystaniem literatury przedmiotu K_U04, K_U05
3) potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi poznanymi w ramach zajęć K_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1) ma świadomość roli filozofii za zachowanie dziedzictwa kulturowego
chrześcijańskiej Europy K_K05
2) potrafi dokonać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich
rozwiązania K_K04
Metody dydaktyczne
wykład z elementami lektury klasycznych tekstów
Treści programowe przedmiotu
Celem wykładu jest zaprezentowanie zagadnień związanych z filozofią Dionizego, które wywarły przemożny wpływ na średniowieczną kulturę łacińską i grecką. Zostaną omówione następujące kwestie: koncepcja poznania Boga według Dionizego, neoplatońska i dionizjańska koncepcja piękna i hierarchii, patrystyczne modyfikacje antycznych pojęć i ich wyraz w filozofii średniowiecznej Zachodu i Bizancjum.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna: (W) Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. filozofii neoplatońskiej, patrystycznej i dionizjańskiej. (U) Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi. (K) Student nie angażuje się
we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i
zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
Ocena dostateczna: (W) Student posiada ogólną wiedzę nt. filozofii późnoantycznej i dionizjańskiej, jej przedstawicieli, nurtów i dyskutowanych zagadnień. (U) Student w stopniu
minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. Z pomocą prowadzącego rekonstruuje treść tekstu źródłowego oraz dokonuje jego analizy. (K) Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Ocena dobra: (W) Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. filozofii późnoantycznej i dionizjańskiej. Jest świadomy dyskusji i sporów filozoficznych. (U) Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy. (K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.
Ocena bardzo dobra: (W) Student ma ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę
na temat filozofii późnoantycznej i Pseudo-Dionizego Areopagity. (U) Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, Kraków 2005.
T. Stępień, Pseudo-Dionizy Areopagita. Chrześcijanin i platonik, Kraków 2010.
A. Palusińska, Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony, Lublin 2018.
A. Świtkiewicz-Blandzi, Pseudo-Dionizy a Grzegorz Palamas. Bizantyjska synteza wschodniej patrystyki, Warszawa 2018.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych