Metafizyka i antropologia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Arkadiusz Gudaniec prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z zagadnieniem prawdy bytu.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu metafizyki oraz historii filozofii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: znajomość dziejów problemu prawdy; głównych aspektów prawdy - logicznego, epistemologicznego i metafizycznego; uzasadnienia metafizycznego prawdy logicznej i epistemologicznej; K_W05, K_W06.
UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi wyjaśnić różne aspekty zagadnienia prawdy, potrafi aplikować metafizyczną teorię prawdy w dyskusji z nieklasycznymi teoriami prawdy; K_U04, K_U05.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): potrafi prezentować wyniki swojej wiedzy metafizycznej i bronić jej racjonalności; potrafi ocenić i wartościować racjonalność i rzeczowość innej argumentacji; K_K04.
Metody dydaktyczne
Metoda wykładu oraz dyskusji.
Treści programowe przedmiotu
Dzieje problemu prawdy bytu: Platona rozumienie prawdy - aspekt ontologiczny, epistemologiczny, logiczny, antropologiczny i etyczny; Arystotelesa koncepcja aletheia teoretice i aletheia practice; Augustyna pojęcie prawdy wiecznej; Tomasza z Akwinu interpretacja prawdy metafizycznej na podstawie \"Kwestii dyskutowanych o prawdzie\".
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
(W) na ocenę 2: nie zna problematyki prawdy w ujęciu Platona, Arystotelesa, Augustyna i Tomasza, nie potrafi rozróżniać poszczególnych aspektów prawdy, nie potrafi uzasadnić zależności prawdy w ujęciu epistemologicznym i logicznym od prawdy w sensie metafizycznym; na ocenę 3: słabo zna problematykę prawdy w ujęciu Platona, Arystotelesa, Augustyna i Tomasza, w małym zakresie potrafi rozróżniać poszczególne aspektyprawdy, nie potrafi uzasadnić zależności prawdy w ujęciu epistemologicznym i logicznym od prawdy w sensie metafizycznym; na ocenę 4: dobrze zna problematykę prawdy w ujęciu Platona, Arystotelesa, Augustyna i Tomasza, potrafi rozróżniać poszczególne aspekty prawdy, potrafi uzasadnić zależność prawdy w ujęciu epistemologicznym i logicznym od prawdy w sensie metafizycznym; na ocenę 5: bardzo dobrze zna problematykę prawdy w ujęciu Platona, Arystotelesa, Augustyna i Tomasza, bardzo dobrze potrafi rozróżniać poszczególne aspekty prawdy oraz uzasadniać zależność prawdy w ujęciu epistemologicznym i logicznym od prawdy w sensie metafizycznym.
(U) na ocenę 2: nie potrafi wyjaśnić różnych aspektów zagadnienia prawdy, nie potrafi aplikować metafizycznej teorii prawdy do dyskusji z nieklasycznymi teoriami prawdy; na ocenę 3: słabo orientuje się w wyjaśnianiu różnych aspektów zagadnienia prawdy, w niewielkim zakresie potrafi aplikować metafizyczną teorię prawdy do dyskusji z nieklasycznymi teoriami prawdy; na ocenę 4: dobrze orientuje się w wyjaśnianiu różnych aspektów zagadnienia prawdy, potrafi aplikować metafizyczną teorię prawdy w dyskusji z nieklasycznymi teoriami prawdy; na ocenę; na ocenę 5: bardzo dobrze potrafi wyjaśniać różne aspekty zagadnienia prawdy, bardzo dobrze potrafi aplikować metafizyczną teorię prawdy w dyskusji z nieklasycznymi teoriami prawdy; na ocenę.
(K) na ocenę 2: nie potrafi wykazać mocy bądź słabości argumentacji na rzecz określonej tezy, nie potrafi prezentować wyników swojej wiedzy metafizycznej i bronić jej zasadności; na ocenę 3: w słabym stopniu potrafi wykazać moc bądź słabość argumentacji na rzecz określonej tezy, w małym zakresie potrafi prezentować swoją wiedzę metafizyczną i bronić jej zasadności; na ocenę 4: potrafi wykazać moc bądź słabość argumentacji na rzecz określonej tezy, potrafi prezentować swoją wiedzę metafizyczną i bronić jej zasadności; na ocenę 5: bardzo dobrze potrafi wykazać moc bądź słabość argumentacji na rzecz określonej tezy, bardzo dobrze potrafi prezentować swoją wiedzę metafizyczną i bronić jej zasadności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. VI, (tłum. D. Gromska), w: Dzieła wszystkie, t. V, Warszawa 1996;
Arystoteles, Metafizyka, (tłum. T. Żeleźnik), Lublin 2017.
M.A. Krąpiec, Prawda – dobro – piękno jako wartości humanistyczne, w: Wezwanie do prawdy i miłosierdzia. W nurcie zagadnień posoborowych, Warszawa 1987, XVII 9–26;
M.A. Krąpiec, Metafizyka, Lublin 1995;
A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki IV. Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, Lublin 2000;
A. Maryniarczyk, W poszukiwaniu źródeł prawdy, w: „Człowiek w kulturze” 13 (2000), s. 83-95;
Platon, Państwo. Prawa (tłum. W. Witwicki), Kęty 2001;
Tomasz z Akwinu, De veritate. O prawdzie. Przekład – studia – komentarz, Lublin 1999;
Św. Augustyn, Solilokwia, (tłum. A. Świderkówna) w: tenże, Dialogi, Kraków 1999.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych