Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Monika Dunin-Kozicka
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przekazanie umiejętności rozumienia tekstów w języku obcym w obszarze wyznaczonym tematem zajęć;
C2 - przygotowanie do swobodnego korzystania z obcojęzycznych tekstów źródłowych w pracy naukowej;
C3 - zapoznanie z kluczowymi terminami w języku obcym w obszarze wyznaczonym tematem zajęć.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość języka obcego na poziomie podstawowym;
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych;
W3 - znajomość problematyki wyznaczonej tematem zajęć.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student posiada wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze przedmiotowej problemów z zakresu nauk kognitywistycznych i psychologicznych w odniesieniu do tekstów będących przedmiotem zajęć;
W2 - student zna aktualne, podstawowe słownictwo techniczne z wybranego obszaru nauk kognitywistycznych i psychologicznych;
W3 - student zna poprawne tłumaczenie zagadnień w opracowywanym na zajęciach materiale anglojęzycznym w języku polskim.
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student rozumie i tłumaczy na język polski wybrany tekst naukowy;
U2 - student samodzielnie zdobywa wiedzę w oparciu o obcojęzyczną literaturę, poszerzając zarazem umiejętności badawcze;
U3 - student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę przedmiotową i filozoficzną w rekonstrukcji treści obcojęzycznego tekstu, potrafi zinterpretować czytany tekst.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student potrafi podejmować dyskusje i wyrażać sądy dotyczące poglądów dyskutowanych w czasopismach naukowych z obszaru wyznaczonego tematem zajęć;
K2 - student wykazuje otwartość na informacje formułowane w języku angielskim, widzi potrzebę ciągłego dokształcania się zarówno w zakresie językowym, jak i przedmiotowym.
Metody dydaktyczne
Po przedstawieniu procedur odnoszących się do tłumaczenia z większości nowożytnych języków obcych, tłumaczone są teksty. W trakcie tłumaczenia, w miarę potrzeby, przedstawiane są komentarze odnoszące się do gramatyki, znaczenia wyrazów oraz techniki radzenia sobie z trudnościami translatorsko-interpretacyjnymi.
Treści programowe przedmiotu
Wspomaganie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstów lub ich fragmentów z obszaru wyznaczonego tematem zajęć. W szczególności zwraca się uwagę na sposoby tłumaczenia wyrażeń specyficznych (technicznych) dla danej problematyki. Trudność tekstów jest dobierana odpowiednio do możliwości językowych uczestników.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA:
(W) - student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu aktualnie dyskutowanych zagadnień wyznaczonych literaturą opracowywaną na zajęciach; nie zna podstawowego słownictwa w języku obcym z tego zakresu; nie zna narzędzi językowych, które mógłby wykorzystać do pracy naukowej;
(U) - student nie potrafi wyrażać sądów w oparciu o obcojęzyczną literaturę przedmiotu; nie rozumie czytanego tekstu obcojęzycznego i nie potrafi przetłumaczyć go na język polski;
(K) - student nie bierze udziału w dyskusjach dotyczących zagadnień zawartych w czasopismach obcojęzycznych, nie wykazuje potrzeby korzystania z literatury obcojęzycznej, nie widzi potrzeby doskonalenia swoich umiejętności językowych i przedmiotowych.
OCENA DOSTATECZNA:
(W) - student posiada fragmentaryczną wiedzę z zakresu zagadnień wyznaczonych literaturą przedmiotu; zna podstawowe słownictwo w języku obcym z tego zakresu i narzędzia językowe, które mógłby wykorzystać do pracy naukowej;
(U) - student potrafi z pomocą osoby prowadzącej wyrażać sądy w oparciu o obcojęzyczną literaturę przedmiotu; rozumie czytany tekst obcojęzyczny i potrafi przetłumaczyć go na język polski;
(K) - student bierze udział w dyskusjach zagadnień zawartych w czasopismach obcojęzycznych wyznaczonych treścią zajęć; deklaruje chęć korzystania z literatury obcojęzycznej, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności językowych i przedmiotowych.
OCENA DOBRA:
(W) - student posiada dobrą znajomość obcojęzycznej literatury przedmiotu; zna słownictwo w języku obcym z tego zakresu i narzędzia językowe, które może wykorzystać w pracy naukowej;
(U) - student potrafi wyrażać sądy w oparciu o obcojęzyczną literaturę przedmiotu; rozumie czytany tekst obcojęzyczny i potrafi przetłumaczyć go na język polski;
(K) - student bierze czynny udział w dyskusjach zagadnień zawartych w czasopismach obcojęzycznych wyznaczonych treścią zajęć; zna wartość korzystania z literatury obcojęzycznej i widzi potrzebę doskonalenia swoich umiejętności językowych i przedmiotowych.
OCENA BARDZO DOBRA:
(W) - student posiada pogłębioną i usystematyzowaną znajomość obcojęzycznej literatury przedmiotu; zna słownictwo w języku obcym z tego zakresu i narzędzia językowe, które efektywnie wykorzystuje w pracy naukowej;
(U) - student samodzielnie wyraża sądy w oparciu o obcojęzyczną literaturę przedmiotu; bardzo dobrze rozumie czytany tekst obcojęzyczny i bez problemu potrafi przetłumaczyć go na język polski;
(K) - student bierze aktywny udział w dyskusjach zagadnień zawartych w czasopismach obcojęzycznych wyznaczonych treścią zajęć; korzysta z literatury obcojęzycznej i doskonali swoje umiejętności językowe i przedmiotowe.
SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Obecność i aktywność na zajęciach (50%), przetłumaczenie wyznaczonego tekstu (50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
1. Wybrane artykuły z czasopism naukowych;
2. Literatura wyznaczona zainteresowaniami badawczymi studentów.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Słowniki i leksykony w języku obcym;
2. Encyklopedie i słowniki internetowe.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę