Marketing i ekonomia kognitywna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Paweł Kawalec
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty ogólne: kierunkowe » Marketing i ekonomia kognitywna
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie konieczność dalszego kształcenia
K_K05ma świadomość zalet kulturowych i społecznych popularyzacji wiedzy naukowej
K_K06jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty: ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych
K_K07aktywnie uczestniczy w debatach publicznych, stosując się do formalnych i rzeczowych wymogów dyskusji; potrafi dosstosować przekaz informacji do poziomu uczestników dyskusji
K_U01integruje wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych na temat prawidłowych i zaburzonych procesów poznawczych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawze; posługuje się pakietem statystyczym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie wybranej specjalności
K_U06ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi, używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
K_U07projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację); potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA
K_U08potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki i powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkiego poznania, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych poziomów poznania i posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U09posiada na poziomie podstawowym umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji; potrafi wykorzystywać model bazy danych jako podstawę działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzyć bazę na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source
K_U10posiada umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystaniu jej wyników w praktyce informatycznej
K_U11potrafi obsługiwać wybrany edytor ontologii: zna zasady i posiada umiejętność zadawania pytań w języku zapytań ontologicznych
K_W01ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki
K_W03posiada wieloaspektową wiedzę na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
K_W04ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych dla kognitywistyki: neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, antropologii, psychologii poznania, nauki o systemach biologicznych i ewolucyjnych
K_W05ma uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych
K_W08ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu różnych dyscyplin antropologicznych: antropologii filozoficznej, antropologii ewolucyjnej, neuroantropologii, antropologii porównawczej
K_W09ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, aspekty społeczne poznania, język, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowanie decyzji, motywacje
K_W10ma uporządkowaną wiedzę na temat języka, jego struktury, funkcji, genezy; relacji języka do umysłu i systemów społeczno-kulturowych
K_W11zna narzędzia formalno-logiczne, które spierają analizę danych, wnioskowanie, dostrzeganie struktury teorii oraz zasobów inferencyjnych w nich obecnych
K_W12zna i rozumie znaczenie baz danych w systemach informacyjnych; posiada podstawową znajomość języka tworzena baz danych; rozumie znaczenie sementycznej reprezentacji wiedzy w rozległych sieciach komputerowych