Wybrane zagadnienia z historii filozofii i psychologii: W. Jamesa koncepcja psychologii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Piotr Gutowski
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z wybraną całościową koncepcją psychologii i filozofii sformułowaną przez jednego myśliciela, a mianowicie Williama Jamesa, jednego z najwybitniejszych myślicieli przełomu XIX i XX wieku, reprezentującego obydwie wymienione dyscypliny
Wymagania wstępne
Ogólna znajomość terminologii filozoficznej i psychologicznej oraz dziejów filozofii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna biografię Jamesa, jego koncepcję relacji psychologii do filozofii, jego koncepcję świadomości, jaźni, emocji, woli, doświadczeń religijnych (K_W03, K_W04, K_W09)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student umie określić miejsce miejsce koncepcji Jamesa na mapie współczesnych stanowisk w zakresie filozofii i psychologii (K_U01)
2. Student potrafi podać argumenty wspierające poszczególne poglądy Jamesa (K_U01)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi w sposób zrozumiały przedstawić stanowisko W. Jamesa w zakresie omawianych poglądów (K_K07)
Metody dydaktyczne
Lektura wybranych tekstów i wspólna ich analiza podczas zajęć
Treści programowe przedmiotu
1. Biografia Williama Jamesa
2. Podstawowe idee filozoficzne i metafilozoficzne (antyatomizm, antyesencjalizm, antyscjentyzm, humanistyczny pluralizm, empiryzm)
3. Główne pojęcia psychologii (świadomość, jaźń)
4. Zwyczajne stany umysłu (uwaga, pojęciowanie, spostrzeganie, rozumowanie, emocje, instynkty, wola)
5. Nadzwyczajne stany umysłu (doświadczenia religijne, zjawiska paranormalne, autoterapia)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
William James, Psychologia. Kurs Skrócony, przeł. M. Zagrodzki, Warszawa: PWN 2002.
Piotr Gutowski, Nauka filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty ogólne: kierunkowe » Filozofia kognitywistyki
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie konieczność dalszego kształcenia
K_K05ma świadomość zalet kulturowych i społecznych popularyzacji wiedzy naukowej
K_K06jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty: ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych
K_K07aktywnie uczestniczy w debatach publicznych, stosując się do formalnych i rzeczowych wymogów dyskusji; potrafi dosstosować przekaz informacji do poziomu uczestników dyskusji
K_U01integruje wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych na temat prawidłowych i zaburzonych procesów poznawczych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawze; posługuje się pakietem statystyczym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w obrębie wybranej specjalności
K_U06ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi, używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
K_U07projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne (określa pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację); potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA
K_U08potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki i powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkiego poznania, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych poziomów poznania i posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U09posiada na poziomie podstawowym umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji; potrafi wykorzystywać model bazy danych jako podstawę działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzyć bazę na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source
K_U10posiada umiejętność wspierania zadań analitycznych i komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i informatyczne programy komputerowe pomagające w analizie pojęciowej, a także wykorzystaniu jej wyników w praktyce informatycznej
K_U11potrafi obsługiwać wybrany edytor ontologii: zna zasady i posiada umiejętność zadawania pytań w języku zapytań ontologicznych
K_W01ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki
K_W03posiada wieloaspektową wiedzę na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
K_W04ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych dla kognitywistyki: neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, antropologii, psychologii poznania, nauki o systemach biologicznych i ewolucyjnych
K_W05ma uporządkowaną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych
K_W08ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu różnych dyscyplin antropologicznych: antropologii filozoficznej, antropologii ewolucyjnej, neuroantropologii, antropologii porównawczej
K_W09ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów poznawczych: świadomość, percepcja, procesy uwagowe, tworzenie pojęć, mindreading, aspekty społeczne poznania, język, pamięć, rozumowanie, intencjonalność, podejmowanie decyzji, motywacje
K_W10ma uporządkowaną wiedzę na temat języka, jego struktury, funkcji, genezy; relacji języka do umysłu i systemów społeczno-kulturowych
K_W11zna narzędzia formalno-logiczne, które spierają analizę danych, wnioskowanie, dostrzeganie struktury teorii oraz zasobów inferencyjnych w nich obecnych
K_W12zna i rozumie znaczenie baz danych w systemach informacyjnych; posiada podstawową znajomość języka tworzena baz danych; rozumie znaczenie sementycznej reprezentacji wiedzy w rozległych sieciach komputerowych