Mnemotechnika (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie się z podstawowymi prawami funkcjonowania mózgu, praw i technik zapamiętywania
C2. Nabycie umiejętności stosowania technik zapamiętywania w uczeniu się
C3. Nabycie zdolności dostosowywania pracy swojego mózgu do poznanych praw jego funkcjonowania (np. praw zapamiętywania, zapominania, uczenia się)
Wymagania wstępne
Minimalna znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania mózgu i pamięci.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- W_01 zna i rozumie kompleksową naturę pracy mózgu, jego rolę w uczeniu się i komunikowaniu W09

UMIEJĘTNOŚCI
- U_01 posiada umiejętność analizy porządkowania i wykorzystywania informacji z zastosowaniem technik pamięciowych i praw uczenia się U01
- U_02 umiejętnie posługuje się językiem, dzięki wykorzystaniu pracy własnej pamięci i wyobraźni U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- K_01 odpowiedzialnie i kompetentnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturowym, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas warsztatów K03
Metody dydaktyczne
W_01 Wykład Praca pisemna Oceniony tekst pracy pisemnej
U_01 Analiza tekstu Praca pisemna Oceniony tekst pracy pisemnej
U_02 Ćwiczenia praktyczne Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
K_01 Praca w grupach w różnych rolach Obserwacja Karta oceny pracy w grupie
Treści programowe przedmiotu
W ramach zajęć prezentowane i wyjaśniane są naturalne prawa funkcjonowania mózgu, w tym pamięci, wyobraźni. Student poznaje podstawowe techniki zapamiętywania oraz zewnętrzne i wewnętrzne środowisko uczenia się.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Znajomość praktycznego zastosowania zasad i metod poznanych podczas warsztatów. Rozumiejąca umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie, z zachowaniem kultury logicznej i metodologicznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Literatura podstawowa:
M. Szurawski, Pamięć. Trening interaktywny;
T. Buzan, Mapy twoich myśli;
H. Lorayne, How to Develop a Super Power Memory;

- Literatura uzupełniająca:
M. Szurawski, Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski;
M. Szurawski, Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski;