Bioetyka (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wojciech Lewandowski
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu
Przedstawienie metodologicznych zagadnień bioetyki
Przegląd i dyskusja nad najważniejszymi problemami bioetycznymi.
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu etyki ogólnej
Umiejętność analizy argumentacji i krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student główne podstawowe stanowiska dotyczące metodologicznego statusu bioetyki. (K_W07)
Student zna główne problemy, stanowiska i argumenty formułowane we współczesnych dyskusjach bioetycznych. (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi przywołać przykłady dyskutowanych problemów bioetycznych oraz uzasadnić własne stanowisko. (K_U06) Student potrafi analizować argumenty obecne w we współczesnych dyskusjach bioetycznych w aspekcie przyjmowanych założeń i implikowanych wniosków. (K_U05)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Student stara się uzasadnić swoje przekonania moralne, respektując poglądy innych osób. (K_K02)
Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, analiza przypadków, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienia metodologiczne
Bioetyka - dyscyplina czy dyskurs
Metody uzasadniania sądów moralnych w bioetyce
2. Problem prawa do opieki zdrowotnej
3. Wartość a jakość ludzkiego życia.
Funkcje odwołania do jakości życia w bioetyce
Sposoby określania jakości życia
Etyka wartości (świętości) życia vs. etyka jakości życia
4. Problemy związane z początkiem ludzkiego życia
Problem wrongful life
Problem nietożsamości
Spór o moralny status przyszłych ludzi
Spór o moralny status ludzkich zarodków
5. Bioetyka i genetyka
Diagnostyka genetyczna (poradnictwo genetyczne, PGD, badania prenatalne)
Selekcja genetyczna (selekcja ze względu na płeć, selekcja do niepełnosprawności, selekcja ze względu na HLA)
Terapia genowa
Mitochondrialny transfer genetyczny
Klonowanie reprodukcyjne i terapeutyczne
Ulepszanie genetyczne
6. Problemy związane z końcem ludzkiego życia
Problemy moralne związane z definicją i kryterium śmierci
Decyzje dotyczące końca ludzkiego życia (letalna analgezja, rezygnacja z podtrzymywania życia, medycznie wspomagane samobójstwo, eutanazja).
7. Relacja lekarz-pacjent
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w dyskusji: 50%, praca pisemna: 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wojciech Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007.
Tom L. Childress, James F. Beauchamp, Zasady etyki medycznej, tłum. W. Jacórzyński, Warszawa 1996.
Barbara Chyrowicz, Bioetyka: anatomia sporu, Kraków 2016.
Włodzimierz Galewicz (red.), Antologia bioetyki, t. 1-3, Kraków 2009-2011.
Ben Mempham, Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, tłum. E. Bartnik et al., Warszawa 2008.
A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2005.
Tadeusz Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Kraków 2009.
Kazimierz Szewczyk, Bioetyka. Podręcznik akademicki, t. 1-2, Warszawa 2009.
St. Warzeszak, Bioetyka. W obronie życia człowieka, Kraków 2011.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5a - konwersatoria do wyboru: ścieżka a) » Zagadnienia etyki
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-13poniedziałekGG-224 15:00 - 16:40
2020-01-20poniedziałekGG-224 15:00 - 16:40
2020-01-27poniedziałekGG-224 15:00 - 16:40
2020-01-29środaGG-224 15:00 - 16:40