Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Stefańczyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1.Doskonalenie umiejętności analizy tekstu filozoficznego w aspekcie historycznym i logicznym.
2. Ćwiczenie w formułowaniu i prezentowaniu argumentacji filozoficznej.
3. Opanowanie techniki pisania tekstu filozoficznego oraz przygotowanie pracy licencjackiej.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu głównych dyscyplin filozoficznych, w tym historii filozofii, logiki i teorii poznania; ogólna znajomość metod filozoficznych i elementów metodologii nauk; podstawowe umiejętności analizowania i komentowania tekstów filozoficznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Zna specyfikę metody badań historyczno-filozoficznych. K_W02
W_02 Potrafi krytycznie analizować stanowiska w filozofii i ukazywać ich założenia. K_W06
W_03 Potrafi formułować i rozwiązywać problemy filozoficzne.
Zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną. K_W06, K_08

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi stosować metodę historyczno- filozoficzną do rozwiązywania różnych problemów filozoficznych K_U01, K_U02
U_02 Potrafi czytać i analizować tekst historyczno- filozoficzny. K_U02, K_U05
U_03 Posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie. Opanował warsztat pisania pracy naukowej. K_U06, K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Potrafi dyskutować problemy i przedstawiać założenia i konsekwencje filozoficzne. K_K02
K_02 Potrafi prezentować wyniki swoich badań i bronić zasadności własnej argumentacji. K_K02, K_K04
Metody dydaktyczne
1. Dyskusja nad postawionym problemem filozoficznym z różnych pozycji, podstawą jest zwykle jakiś tekst klasyczny [np. \"De nominum analogia\" Kajetana] lub współczesny [np. interpretacja tekstu klasycznego].
W zakresie WIEDZY
W_01 Praca z tekstem -Obserwacja-Raport z obserwacji
W_02 Praca badawcza pod kierunkiem prowadzącego-Sprawozdania-Praca licencjacka
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Metoda problemowa-Obserwacja-Karta oceny
U_02 Prezentacja wyników badań-Obserwacja-Ocena napisanego tekstu pracy.
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K_01 Praca w zespole-Obserwacja-Protokół z obserwacji
K_02 Dyskusja- Obserwacja-Karty ocen
Treści programowe przedmiotu
Seminarium podejmuje problematykę z zakresu historii filozofii, logiki oraz teorii poznania. W ramach seminarium są czytane teksty klasyczne i współczesne oraz analizowane i komentowane pod kątem historyczno – filozoficznym oraz logicznym; ustala się tematy prac licencjackich oraz uczestnicy referują zebrany przez siebie materiał badawczy, sporządzane są plany prac oraz są referowane efekty pisania pracy licencjackiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
(W) brak zaliczenia: ponad 50% negatywnych ocen w karcie oceny.
Zaliczenie: ponad 50% pozytywnych ocen w karcie oceny.
(U) brak zaliczenia: brak przygotowanego tekstu lub negatywna ocean tekstu, ponad 50% negatywnych ocen w karcie oceny.
Zaliczenie: pozytywna ocena przygotowanego tekstu, ponad 50% pozytywnych ocen w karcie oceny.
(KS) brak zaliczenia: ponad 50% negatywnych ocen w karcie oceny.
Zaliczenia: ponad 50% pozytywnych ocen w karcie oceny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kajetan, De nominum analogia
R. M. McInerny, The Logic of Analogy, 1971
D. D’Ettore, Analogy after Aquinas, 2019
Literatura uzupełniająca
Podręczniki historii filozofii oraz podręczniki logiki średniowiecznej.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5a - konwersatoria do wyboru: ścieżka a) » Seminarium licencjackie
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego