Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1/ Zapoznanie z myślą św. Augustyna i Eriugeny w kontekście ich koncepcji \"cogito\".
C2/ Wprowadzenie w lekturę tekstów Augustyńskich i Szkotowych.
C3/ Wskazanie na wpływ augustynizmu na filozofię.
C4/ Nabycie umiejętności lektury tekstów i wykorzystania wiedzy z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej do rozwiązywania problemów filozoficznych.
Wymagania wstępne
W1/ podstawowa wiedzia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.
W2/ Zainteresowanie problematyką i gotowość pogłębiania wiedzy.
W3/ Umiejętność przygotowania krótkich pisemnych i ustnych wypowiedzi.
W4/Gotowość pracy z tekstem.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA- Student dysponuje określoną terminologią historycznofilozoficzną oraz posiada uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat średniowiecznych systemów filozoficznych: K_W01, K_W02; Student zna zasady analizy tekstów filozoficznych i umie je zastosować w praktycznej lekturze K_W07.
UMIEJĘTNOŚCI - Student posiada umiejętność analizy prac innych autorów oraz syntezy różnych historycznych idei i stanowisk -K_U02; Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin i rozwijania jej -K_U04.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)-Student potrafi dokonać pogłębionej analizy problemów historycznofilozoficznych i zaproponować rozwiązanie i narzędzia jego realizacji. - K_K04.
Metody dydaktyczne
1/ Metoda wykładu z elementami prezentacji multimedialnej.
2/ Dyskusja nad pracami uczestników.
Treści programowe przedmiotu
1/ Podstawowe wiadomości o życiu i twórczości św. Augustyna i Eriugeny i ich miejscu w historii filozofii.
2/ Sceptycyzm i jego przezwyciężenie w filozofii Św. Augustyna.
3/ Lektura wybranych tekstów Augustyńskich.
4/ Eriugeny \"cogito\".
5/ Augustyn, Eriugena i filozofia nowożytna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena 2: (W): Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat głównych nurtów filozofii średniowiecznej, w tym św. Augustyna i Eriugeny (U): Student nie potrafi przygotować pisemnej i ustnej wypowiedzi na zadany temat oraz nie umie analizować problemów historycznofilozoficznych.(K): Student nie angażuje się w proces zdobywania wiedzy, w dyskusję i rozwiązywanie problemów.
Ocena 3: (W): Student posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów filozofii średniowiecznej, w tym św. Augustyna i Eriugeny. (U): Student w stopniu minimalnym potrafi zidentyfikować problemy historycznofilozoficzne oraz przygotować pisemną czy ustną wypowiedź na ten temat. (K): Student jest bierny na zajęciach, w minimalnym stopniu uczestniczy w dyskusji i rozwiązywaniu problemów.
Ocena 4: (W): Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat filozofii średniowiecznej, w tym św. Augustyna i Eriugeny. (U): Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę w mowie i piśmie. (K):Student jest aktywny na zajęciach, angażuje się w dyskusję i rozwiązuje problemy.
Ocena 5: (W): Student posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat filozofii średniowiecznej w tym św. Augustyna i Eriugeny. (U): Student dysponuje metodami analizy i syntezy posiadanej wiedzy oraz potrafi ją zaprezentować w mowie i piśmie.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz ma świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy.

Ocena 2: (W): Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat głównych nurtów filozofii średniowiecznej, w tym św.Augustyna i Eriugeny (U): Student nie potrafi przygotować pisemnej i ustnej wypowiedzi na zadany temat oraz nie umie analizować problemów historycznofilozoficznych.(K): Student nie angażuje się w proces zdobywania wiedzy, w dyskusję i rozwiązywanie problemów.
Ocena 3: (W): Student posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów filozofii średniowiecznej (U): Student w stopniu minimalnym potrafi zidentyfikować problemy historycznofilozoficzne oraz przygotować pisemną czy ustną wypowiedź na ten temat. (K): Student jest bierny na zajęciach, w minimalnym stopniu uczestniczy w dyskusji i rozwiązywaniu problemów.
Ocena 4: (W): Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat filozofii św. Bonawentury. (U): Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę w mowie i piśmie. (K):Student jest aktywny na zajęciach, angażuje się w dyskusję i rozwiązuje problemy.
Ocena 5: (W): Student posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat średniowiecznej filozofii i jej starożytnych źródeł. (U): Student dysponuje metodami analizy i syntezy posiadanej wiedzy oraz potrafi ją zaprezentować w mowie i piśmie.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz ma świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
A.Kijewska, \"Święty Augustyn\", Warszawa 2007;
- Kijewska, \"Eriugena\", Warszawa 2005.
- Św. Augustyn, \"Wyznania\", tłum. Z. Kubiak, Kraków 2002; \"O Państwie Bożym\", tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1977; \"O Trójcy Świętej\", tłum. M. Stokowska, Kraków 1996; \"Dialogi filozoficzne\", Kraków 1999.
Eriugena, \"Periphyseon IV\", tłum. A. Kijewska, Kęty 2012.
Uzupełniająca:
Kijewska, A. Human Mind as Manifestation of God’s Mind in Eriugena’s Philosophy, “Anuario Filosofico” 49/2016, s. 361-384
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem