Filozofia Boga (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tomasz Duma
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie głównych zagadnień i ich rozwiązań z zakresu filozofii Boga.
Wymagania wstępne
Wiedza z dziedziny historii filozofii, metafizyki i metodologii nauk.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada wiedzę z dziedziny filozofii Boga i zna literaturę przedmiotu.

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafii analizować i interpretować oraz krytycznie oceniać różne teorie absolutu.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi dyskutować i racjonalnie argumentować oraz jest otwarty na współpracę, chce się uczyć i pogłębiać swoją wiedzę.
K_K01; K_K02; K-K04; K_U02; K_U03; K_U03; K_U05.
Metody dydaktyczne
Wykład łączony z konwersacją i dyskusją.
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem konwersatorium są zagadnienia należące do dziedziny zwanej filozofią Boga. Przedstawiane, omawiane i analizowane są kwestie istnienia, natury i relacji do świata i człowieka różnie rozumianego absolutu (Boga) obecne w myśli filozoficznej na przestrzeni dziejów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena 2
Student nie posiada wiedzy z prezentowanej dziedziny i nie jest nią zainteresowany. Nie uczestniczy w zajęciach.
Ocena 3
Student posiada ogólną, ale ograniczoną wiedzę z dziedziny, z trudnością rozumie prezentowane problemy i pasywnie uczestniczy w zajęciach.
Ocena 4
Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat prezentowanych treści, zna i rozumie główne zagadnienia dyscypliny, potrafi o nich dyskutować oraz jest aktywny i otwarty na uzupełnianie swej wiedzy.
Ocena 5
Student posiada ugruntowaną i szeroką wiedzę z zakresu filozofii Boga, zna literaturę przedmiotu i potrafi z niej korzystać, jest aktywny na zajęciach i chce pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę i umiętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa.
Zdybicka Z. J., Absolut; Ateizm; Bóg, w: P E F (hasła).
Dłubacz W. F., Pierwszy Motor, w: P E F (hasło).
Gilson E., Bóg i filozofia, przeł. M. Kochanowska, Warszawa 1961.
Uzupełniająca.
Dłubacz W. F., U źródeł koncepcji absolutu. Od Homera do Platona, Lublin 2003.
Tenże, Problem Absolutu w filozofi Arystotelesa, Lublin 2015 (wyd. 2).
Janeczek S. (red.), Filozofia Boga, 2 t. Lublin 2017.
Kamiński S., Jak filozofować?, Lublin 1989.
Kowalczyk S., Filozofia Boga, Lublin 1999.
Zdybicka Z. J., Teoria partycypacji bytu, Lublin 1972.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem