Księga Pisma i Księga Natury w filozofii średniowiecznej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1/ Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami o chrześcijańskiej filozofii starożytnej (patrystyka) i średniowiecznej.
C2/ Rola lektury filozoficznego tekstu w przekazie treści filozoficznych (czytanie jako ćwiczenie duchowe).
C3/ Praktyczne wprowadzenie w lekturę tekstów filozoficznych.
Wymagania wstępne
1/ Podstawowe wiadomości z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.
2/ Zainteresowanie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA- Student dysponuje określoną terminologią historycznofilozoficzną oraz posiada uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat średniowiecznych systemów filozoficznych: K_W01, K_W02; Student zna zasady analizy tekstów filozoficznych i umie je zastosować w praktycznej lekturze K_W07.
UMIEJĘTNOŚCI - Student posiada umiejętność analizy prac innych autorów oraz syntezy różnych historycznych idei i stanowisk -K_U02; Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin i rozwijania jej -K_U04.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)-Student potrafi dokonać pogłębionej analizy problemów historycznofilozoficznych i zaproponować rozwiązanie i narzędzia jego realizacji. - K_K04.
Metody dydaktyczne
1/ Metoda wykładu; 2/ metoda analizy tekstów klasycznych; 3/ metoda dyskusji.
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka okresu starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza: podziały, nurty, zagadnienia, postaci;
2. Filozofia jako ćwiczenie duchowe (etapy tego ćwiczenia).
3. Lektura tekstu filozoficznego jako element ćwiczenia.
4. Wspólna lektura wybranych tekstów filozoficznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena 2: (W): Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat głównych nurtów starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej (U): Student nie potrafi przygotować pisemnej i ustnej wypowiedzi na zadany temat oraz nie umie analizować problemów historycznofilozoficznych.(K): Student nie angażuje się w proces zdobywania wiedzy, w dyskusję i rozwiązywanie problemów.
Ocena 3: (W): Student posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej. (U): Student w stopniu minimalnym potrafi zidentyfikować problemy historycznofilozoficzne oraz przygotować pisemną czy ustną wypowiedź na ten temat. (K): Student jest bierny na zajęciach, w minimalnym stopniu uczestniczy w dyskusji i rozwiązywaniu problemów.
Ocena 4: (W): Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej. (U): Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę w mowie i piśmie. (K):Student jest aktywny na zajęciach, angażuje się w dyskusję i rozwiązuje problemy.
Ocena 5: (W): Student posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej. (U): Student dysponuje metodami analizy i syntezy posiadanej wiedzy oraz potrafi ją zaprezentować w mowie i piśmie. (K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz ma świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy. Ocena 2: (W): Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat głównych nurtów starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej (U): Student nie potrafi przygotować pisemnej i ustnej wypowiedzi na zadany temat oraz nie umie analizować problemów historycznofilozoficznych.(K): Student nie angażuje się w proces zdobywania wiedzy, w dyskusję i rozwiązywanie problemów.
Ocena 3: (W): Student posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej (U): Student w stopniu minimalnym potrafi zidentyfikować problemy historycznofilozoficzne oraz przygotować pisemną czy ustną wypowiedź na ten temat. (K): Student jest bierny na zajęciach, w minimalnym stopniu uczestniczy w dyskusji i rozwiązywaniu problemów.
Ocena 4: (W): Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat chrześcijańskiej filozofii starożytności i średniowiecza. (U): Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę w mowie i piśmie. (K):Student jest aktywny na zajęciach, angażuje się w dyskusję i rozwiązuje problemy.
Ocena 5: (W): Student posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat średniowiecznej filozofii i jej starożytnych źródeł. (U): Student dysponuje metodami analizy i syntezy posiadanej wiedzy oraz potrafi ją zaprezentować w mowie i piśmie.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz ma świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy.
Ocena 2: (W): Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat głównych nurtów starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej (U): Student nie potrafi przygotować pisemnej i ustnej wypowiedzi na zadany temat oraz nie umie analizować problemów historycznofilozoficznych.(K): Student nie angażuje się w proces zdobywania wiedzy, w dyskusję i rozwiązywanie problemów.
Ocena 3: (W): Student posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej. (U): Student w stopniu minimalnym potrafi zidentyfikować problemy historycznofilozoficzne oraz przygotować pisemną czy ustną wypowiedź na ten temat. (K): Student jest bierny na zajęciach, w minimalnym stopniu uczestniczy w dyskusji i rozwiązywaniu problemów.
Ocena 4: (W): Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej. (U): Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę w mowie i piśmie. (K):Student jest aktywny na zajęciach, angażuje się w dyskusję i rozwiązuje problemy.
Ocena 5: (W): Student posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat starożytnej filozofii chrześcijańskiej i średniowiecznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Kijewska (red.), \"Przewodnik po filozofii średniowiecznej: od św. Augustyna do Joachima z Fiore\", Kraków 2011. 2. A. Kijewska, Święty Augustyn, Warszawa 2007; P. Hadot, \"Filozofia jako ćwiczenie duchowe\", przeł. P. Domański, Warszawa 1992; J. Domański, \"Tekst jako uobecnienie\", 1992 (2002).
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę