Kognitywistyka: przegląd problematyki (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu kognitywistyki, badań na umysłem prowadzonych w profilu interdyscyplinarnym (elementy filozofii, psychologii, lingwistyki)
C 2 wdrożenie studentów w umiejętność samodzielnego docierania do literatury przedmiotu, dokonywanie selekcji materiału oraz dokonywanie samodzielnych analiz
Wymagania wstępne
W1 – dobra znajomość problematyki rozważań nad procesami kognitywnymi, architekturą umysłu, metod stosowanych w kognitywistyce oraz kluczowych pojęć i teorii opisujących funkcjonowanie umysłu.
W2 – umiejętność zadawania pytań, formułowania hipotez, posługiwania się specjalistycznym językiem
W3 – uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość, punktualność.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat podstaw kognitywistyki, zasadniczych problemów, podstawowych pytań i wyzwań jakie wiążą się z interdyscyplinarnymi badaniami nad umysłem - K_05.
2. Student zna terminologię podstawowych dla zagadnień dyskutowanych w kognitywistyce, filozofii umysłu, psychologii poznawczej i psycholingwistyce - K_W03, K_W04.
3. Student ma poszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu badań kognitywnych, funkcji umysłowych form myślenia i mechanizmów działania - K_W01, K_W02.
4. Student zna metody analizy i interpretacji wypowiedzi tekstów wchodzących w zakres kanonu rozważań kognitywnych - K_W07.
5. Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną - K_W08.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu - K_U01.
2. Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować uzyskiwane informacje podczas wykładu - K_U02, K_U05.
3. Student potrafi zreferować swój punkt widzenia, odpowiednio w tym zakresie argumentując - K_U03.
4. Student potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom - K_U04.
5. Student posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu etnologii, filozofii kultury właściwego dla kręgu kulturowego Chin. - K_U08.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01.
2. Student potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego - K_K02, K_K03, K_U04.
3. Student ma poczucie odpowiedzialności za ideowe dziedzictwo badań filozoficznych i psychologicznych nad umysłem - K_K05.
4. Student interesuje się współczesnymi problemami z zakresu kognitywistyki - K_K06.
Metody dydaktyczne
Wykład podzielony jest na jednostki tematyczne, w każdym wykładzie wykorzystuję się metodę multimedialnych prezentacji, używane są różnego typu schematy mające ułatwiać zapamiętywanie treści. Każdy wykład otwiera zespół pytań, na które poszukiwana będzie odpowiedź. Uważnie wprowadzone są nowe pojęcia (często przytacza się anglojęzyczne odpowiedniki podstawowych pojęć). W trakcie wykładu studenci motywowani są do zadawania pytań oraz wyrażania swoich opinii.
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć wyznaczają podstawowe zagadnienia składające się na korpus problematyki omawianej w kognitywistyce. (przykładowe tematy: Interdyscyplinarność badań kognitywnych, umysł i reprezentacje mentalne – generalne wprowadzenie, unifikacja badań nad umysłem, poziomy analizy procesów umysłowych w kognitywustyce, architektura umysłu, metody stosowane w kognitywistyce, z historii kognitywistyki, studium przypadków: wiedza wrodzona, czytanie w umyśle, język w umyśle)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
(W) - Student nie zna podstawowych zagadnień dyskutowanych w kognitywistyce, terminologii w zakresie filozofii umysłu, psychologii poznawczej; nie posiada wiedzy w zakresie wyznaczonym tematami wykładów; nie zna i nie rozumie metod analizy w badaniach kognitywnych.

(U) - Student nie posiada umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; nie potrafi analizować i interpretować tekstów naukowych – przygotowanych do poszerzenia wiedzy przedstawionej na wykładzie

(K) - Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie; nie potrafi pracować w grupie; nie przejawia poczucia odpowiedzialności za ideowe dziedzictwo badań na umysłem.

Zaliczenie
(W) - Student zna terminologię kluczową dla kognitywistyki w zakresie badań nad umysłem; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematami omawianymi podczas wykładu; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną; ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach systemów poznawczych.

(U) - Student posiada umiejętność zapamiętywania, przyswojenia wiedzy, odtworzenia wiedzy przekazanej podczas wykładu, posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu.

(K) - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego; ma poczucie odpowiedzialności za naukowo-kulturowe dziedzictwo ludzkości.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
José Luis Bermúdez, COGNITIVE SCIENCE, An Introduction to the Science of the Mind, Cambridge U.P. 2014
J. Friedenberg, G. Silverman, Cognitive science, Sage Publication, 2006
E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia Poznawcza, PWN 2006

Literatura nieuziemiająca
Maciej Haman, Arkadiusz GUT, Wiedza wrodzona, w: Przewodnik po Kognitywistyce (red. J. Bremer), WAM, Kraków 2014.
Nisbett R. (2011) Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Sopot
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin