Filozofia Boga (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paulina Sulenta
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Utrwalenie wiadomości uzyskanych na wykładzie z filozofii Boga.
Zapoznanie się z teorią Absolutu w aspekcie historycznym i systematycznym.
Wymagania wstępne
Uczestnictwo w wykładzie z filozofii Boga.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student potrafi przedstawić podstawowe zagadnienia filozofii Boga, różne jej koncepcje i rozwiązania.
Student zna literaturę przedmiotu

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi analizować i porównywać różne stanowiska z dziedziny filozofii Boga.
Student potrafi krytycznie oceniać różne argumenty na rzecz istnienia bądź nieistnienia Boga.
Student rozumie teksty z filozofii Boga i potrafi korzystać z literatury przedmiotu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi podejmować dyskusje, wyrażać sądy dotyczące wiedzy z zakresu filozofii Boga.
Student wykazuje otwartość na różne prezentowane koncepcje, potrafi dyskutować i dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem ćwiczeń z filozofii Boga będzie pogłębienie zagadnień poruszanych na wykładzie z uwzględnieniem tekstów żródłowych, tj. w aspekcie historycznym będą to istotne koncepcje Absolutu, wypracowane w myśli starożytnej (Platon, Arystoteles i Plotyn), średniowiecznej (Tomasz z Akwinu) oraz nowożytnej (Kartezjusz, Kant) i współczesnej (Hegel, Whitehead, Marion). W aspekcie systematycznym przedstawi się argumentację na rzecz istnienia Absolutu, określenia Jego natury oraz relacji do świata i człowieka. Ponadto podejmie się problem ateizmu oraz stosunku współczesnej nauki do zagadnienia Boga.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
Student nie posiada podstawowej wiedzy z filozofii Boga, jej historii i problemów. Nie zna literatury przedmiotu.
Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych zagadnień (treści) zajęć.
Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie dyskutuje, nie stawia pytań i problemów.

Na ocenę 3
Student posiada ogólną wiedze na temat filkozofii Boga, ma jednak ograniczoną znajomość treści ptrzedmiotu.
Student w stopniu ograniczonym analizuje i rozumie treści zajęć.
Student biernie uczestniczy w zajęciach, w ograniczonym stopniu angażuje się w dyskusja i korzysta z literatury przedmiotu.

Na ocenę 4
Student posiada uporządkowaną wiedzę z dziedziny filozofii Boga, ma rozeznanie w aktualnie dyskutowanych problemach z tego zakresu.
Student potrafi przedstawić posiadaną wiedzę i poprawnie z niej korzystać. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe.
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest otwarty na pogłębianie wiedzy i rozwój umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.

Na ocenę 5
Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę na temat filozofii Boga. Potrafi tę wiedzę wykorzystać w czasie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy. Zna literaturę przedmiotu.
Student opanował narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy i potrafi z nich samodzielnie korzystać.
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach. Z własnej inicjatywy pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności. Wnikliwie i krytycznie korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA
Z. J. Zdybicka, Drogi afirmacji Boga, w: Wprowadzenie do filozofii (praca zbiorowa), Lublin 1996.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
E. Gilson, Bóg i filozofia, Warszawa 1961;
W. Dłubacz, O kulturę filozofii, Lublin 1994;
W. Dłubacz, Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa, Lublin 1992;
W. Dłubacz, U źródeł koncepcji Absolutu. Od Homera do Platona, Lublin 2003;
Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 1994;
Z. J. Zdybicka, Ateizm, w: Powszechna Encyklopedia filozofii, t. 1, Lublin 2000;
Z. J. Zdybicka, Teoria partycypacji bytu, Lublin 1972;
L. Elders, Filozofia Boga, Warszawa 1995;
S. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 1999;
S. Kowalczyk, Wieki o Bogu, Wrocław 1986.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 3 - Zajęcia kierunkowe obowiązkowe » Dyscypliny systemowe
Efekty kształcenia:
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_W02ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię