Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników z warsztatem historyka filozofii; C2- zapoznanie z metodami analizy tekstu filozoficznego; C3- przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1 -Elementarna znajomość jęz. łacińskiego; W2- zaliczony wykład kursoryczny historii filozofii starożytnej i średniowiecznej; W3- zainteresowanie historią filozofii starożytnej i średniowiecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - Potrafi omówić status metodologiczny historii filozofii i relację filozofii do teologii i innych nauk, a także zna podstawowe terminy filozoficzne: K_W02, KW_03; posiada ugruntowaną wiedzę o podstawowych systemach filozoficznych- KW_W05; posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej i potrafi analizować teksty filozoficzne- K_W06, K_W07; zna zasady zarządzania własnością intelektualną - K_W08.

UMIEJĘTNOŚCI - Student potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, sformułować problemy badawcze i zdobywać wiedzę pod kierunkiem opiekuna naukowego: K_U01, K_U02, K_U03; student umie posługiwać się podstawowymi ujęciami badawczymi charakterystycznymi dla historii filozofii i potrafi przedstawić to w mowie i piśmie: K_U04, K_U06, K_U07; potrafi analizować teksty filozoficzne i tłumaczyć fragmenty tekstów z historii filozofii: K_O05; K_U08.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - Student potrafi pracować w zespole: K_K02, student potrafi określić priorytety służące realizacji zadania: K_K03, student ma świadomość roli historii filozofii w kulturze K_K05.
Metody dydaktyczne
metoda wykładowa i konwersatoryjna, metody analizy tekstu naukowego
Treści programowe przedmiotu
Seminarium zapoznaje uczestników z periodyzacją dziejów filozofii i z różnymi koncepcjami uprawiania historii filozofii, zwłaszcza średniowicznej. Zapoznaje uczestników z najważniejszymi wydaniami źródeł filozoficznych, bibliografią, podręcznikami oraz wprowadza w warsztat historyka filozofii (metody, podstawowe pojęcia i źródła). W trakcie seminarium zostaje podjęta lektura tekstu klasycznego oraz omówienie pisanych prac dyplomowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia: (W): student nie posiada podstawowej wiedzy na temat stanowisk filozoficznych, nie zna metodologii badań historycznofilozficznych oraz nie rozumie zasad rządzących własnością intelektualną. (U): Student nie potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy filozoficzne, nie potrafi sformułować tematu pracy magisterskiej i przygotować jej planu i bibliografii. (K): student nie przejawia zainteresowania przedmiotem, nie współpracuje z prowadzącym oraz kolegami, jest nierzetelny i niesumienny.
Zaliczenie: (W): Student posiada ugruntowaną wiedzę na temat stanowisk filozoficznych w starożytności i średniowieczu, zna metodologię badań historycznofilozoficznych oraz zna i respektuje prawa rządzące własnością intelektualną. (U): Student potrafi sformułować wypowiedź ustną i pisemną na tematy filozoficzne oraz potrafi sformułować plan pracy magisterskiej i przygotować jej plan i bibliografię.(K): Student interesuje się przedmiotem, aktywnie uczestniczy w zajęciach współpracując z prowadzącym i z kolegami, rzetelnie przygotowuje się do zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN 2000; W. Tatarkiewicz, Droga do filozofii, Warszawa 1971;
Bibliografia uzupełniająca: U. Eco, Jak pisać pracę dyplomową? Podręcznik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007; A. Kijewska, Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia, \\\"Przegląd Filozoficzny\\\" 10/4 (2001), 169-181.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zal. podpisem