Praktyki zawodowe (praktyki) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Robert Kublikowski
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 0
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Mają na celu zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
Wymagania wstępne
---
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Student rozumie różnorodność typów wiedzy, ich metodologiczną specyfikę i wzajemne relacje: K_W01, K_W02
2. Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form tekstu filozoficznego: K_W07
3. Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną: K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu: K_U01
2. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje zdolności badawcze właściwe dla przedmiotu studiów: K_U03
3. Student jest w stanie dyskutować problemy interdyscyplinarne: K_U04
4. Student umie analizować tekst naukowy; rekonstruując założenia, tezy i konsekwencje tego tekstu oraz sposób ich uzasadnienia: K_U05
5. Student umie w ustalonym terminie przygotować pracę naukową na zadany temat prawidłowo wyszukując źródła, w tym obcojęzyczne a także prezentować i bronić tez sformułowanych w swej pracy: K_U06; K_U07; K_U08; K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie:K_K01
2. Student potrafi pracować w grupie, w szczególności zespołowo rozwiązywać problemy: K_K02; K_K03
3. Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji i krytycznej analizy omawianych tez, oraz samodzielnego stawiania problemów i proponowania rozwiązań: K_K04
4. Student ma świadomość kulturowej doniosłości prawdy i racjonalnego uzasadnienia. Rozumie i respektuje etyczny wymiar badań naukowych i poczuwa się do odpowiedzialności za społeczne skutki rozwoju nauki i upowszechniania wyników badań: K_K05
5. Student interesuje się współczesnymi trendami filozoficznymi, kulturowymi i światopoglądowymi: K_K06
Metody dydaktyczne
---
Treści programowe przedmiotu
---
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
---
Literatura podstawowa i uzupełniająca
---
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły obowiązkowe Module 1 - Obligatory university courses » Praktyki zawodowe
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_W09ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym