Historia filozofii nowożytnej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maksymilian Roszyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - przedstawienie dziejów filozofii europejskiej od XV wieku do XX wieku
C2 - omówienie głównych nurtów i koncepcji filozofii wypracowanych w czasach nowożytnych
C 3 - prezentacja poglądów: Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke’a, Hume’a, Kanta, Hegla, Comte’a, Nietzschego
C4 -krytyczna analiza tekstów źródłowych
Wymagania wstępne
W1- podstawowa wiedza dotycząca historii filozofii starożytnej i średniowiecznej
W2-umiejętność analizowania tekstów filozoficznych
W3- umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student zna i rozumie rolę i znaczenie filozofii w kształtowaniu się ery nowożytnej; student zna główne nurty filozofii nowożytnej i ich przedstawicieli; student zna terminologię i naczelne idee wypracowane przez filozofów nowożytnych; student zna poglądy czołowych filozofów ery nowożytnej.

UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi wykorzystać informacje uzyskane z wykładu i przeczytanych lektur; student potrafi zanalizować tekst historyczny, ustalić zawarte w nim problemy, zdefiniować terminy i strukturę; student posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię filozoficzną dla danej koncepcji filozoficznej; student rozumie teksty analizowane i zalecane na zajęciach oraz potrafi rozwiązywać problemy wykorzystując literaturę przedmiotu;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student dba o precyzyjne formułowanie przekonań filozoficznych; student jest otwarty na dyskusję z osobami prezentującymi odmienne przekonania filozoficzne oraz student jest świadomy złożoności i historycznej ewolucji poszczególnych rozwiązań w zakresie problemów filozoficznych.
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych wymagających komputera z dostępem do sieci Internet oraz rzutnika multimedialnego.
Treści programowe przedmiotu
Celem wykładu jest ukazanie dziejów filozofii europejskiej od XV wieku do XIX wieku. W sposób szczególny omawiane są poglądy następujących autorów: R. Descartesa, B. Spinozy, G. W. Leibniza, J. Locke\\\\\\\'a, D. Hume\\\\\\\'a, I. Kanta, G. W. Hegla, A. Comte\\\\\\\'a, K. Marksa, F. Nietzschego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2 - wiedza: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej nurtów i przedstawicieli oraz nie zna poglądów reprezentowanych przez człowych myślicieli ery nowożytnej; umiejętności: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej nurtów i przedstawicieli oraz nie zna poglądów reprezentowanych przez człowych myślicieli ery nowożytnej; kompetencji społecznych: Student nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
Na ocenę 3 – wiedza: Student posiada ogólną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej i jej nurtów, ma jednak ograniczoną znajomość poglądów reprezentowanych przez czołowych myślicieli ery nowożytnej. umiejętności: Student posiada ogólną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej i jej nurtów, ma jednak ograniczoną znajomość poglądów reprezentowanych przez czołowych myślicieli ery nowożytnej. kompetencje społeczne: Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Na ocenę 4 – wiedza: Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej oraz zna poglądy czołowych myślicieli ery nowożytnej; umiejętności: Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy. Kompetencje społeczne: Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty źródłowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy.
Na ocenę 5 – wiedza: Student ma usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę nt. dziejów filozofii nowożytnej, jej znaczenia dla rozwoju kultury europejskiej, zna gruntownie poglądy czołowych myślicieli ery nowożytnej; potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w trakcie zajęć oraz samodzielnie rozwiązuje zadane problemy z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru ich rozwiązań oraz odniesieniem do dostępnej literatury przedmiotu; umiejętność: Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych; Student w sposób aktywny uczestniczy w zajęciach, z własnej inicjatywy pogłębia i doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób wnikliwy korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: (1) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 2-3 (różnie wydania); (2) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 4: Od Kartezjusza do Leibniza, przeł. J. Marzęcki (różne wydania); (3) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 5: Od Hobbesa do Hume\\\\\\\'a, przeł. J. Pasek (różne wydania); (4) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 6: Od Wolffa do Kanta, przeł. J. Łoziński (różne wydania); (5) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 7: Od Fichtego do Nietzschego, przeł. J. Łoziński (różne wydania); (6) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 8: Od Benthama do Russella, przeł. B. Chwedeńczuk (różne wydania).
Bibliografia uzupełniająca: (1) E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer, Historia filozofii współczesnej od Hegla do czasów najnowszych, przeł. B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Warszawa: PAX 1979; (2) Teksty klasyczne Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke\\\\\\\'a, Berkeleya, Hume\\\\\\\'a, Kanta, Hegla, Comte\\\\\\\'a, Marksa, Nietzschego (szczegółowy wykaz i zakres lektur zostanie podany na zajęciach).
T
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin