Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 - Retoryka w dyskursie społecznym » Seminarium i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Efekty kształcenia:
K_K01Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
K_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, zwłaszcza animatora i koordynatora komunikacji retorycznej.
K_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych zadania.
K_K05Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.
K_K06Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu.
K_U01Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł z zakresu retoryki.
K_U02Posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie retoryki, obejmujące umiejętność postawienia problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz zredagowanie i zaprezentowanie wyników tych badań.
K_U03Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie retoryki stosowanej, kierując się wskazówkami promotora oraz innych pracowników naukowo-dydaktycznych.
K_U04Potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu retoryki stosowanej w typowych sytuacjach profesjonalnych.
K_U05Potrafi rozpoznawać różne formy i metody perswazji retorycznej i dokonywać ich krytycznej analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki.
K_U06Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
K_U07Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu retoryki stosowanej. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
K_U08Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, prezentacji z wykorzystaniem argumentacji, teorii oraz różnych źródeł dotyczących szczegółowych zagadnień retorycznych.
K_U09Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz w języku obcym, dotyczących zagadnień retorycznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.
K_U10Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi w ocenie komunikacji retorycznej. Dostrzega i analizuje dylematy etyczne.
K_W01Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu retoryki w relacji do różnych nauk i umiejętności oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
K_W02Zna podstawową terminologię z zakresu retoryki.
K_W04Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, kompozycji i stylistyki wypowiedzi ustnych i pisemnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji.
K_W05Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych dziedzin retoryki i ich związkach z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych.
K_W06Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju oraz o współczesnych osiągnięciach w zakresie retoryki stosowanej.
K_W07Zna i rozumie podstawowe, wybrane metody interpretacji różnych form komunikacji retorycznej, zwłaszcza w zakresie retoryki stosowanej w obszarach dyskursu publicznego, doradztwa, negocjacji, konsultacji.
K_W08Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
K_W09Ma świadomość kompleksowej natury języka, komunikacji retorycznej oraz jego złożoności historycznej i zmienności jego znaczeń.
K_W10Ma podstawową wiedzę o instytucjach stosujących komunikację retoryczną, orientację we współczesnych formach przekazów retorycznych.
K_W11Ma podstawową wiedzę o specyfice komunikacji językowej i jej społecznych funkcjach.
K_W12Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie różnych struktur społecznych zwłaszcza związanych z komunikacją retoryczną.
K_W14Zna metody i narzędzia badań stosowane w różnych formach komunikacji retorycznej.
K_W17Ma elementarną wiedzę o instytucjach związanych z komunikacją społeczną