Prawne aspekty przekazów publicznych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Omówienie materiału normatywnego wyznaczającego ramy prawne publicznych wystąpień. Wyposażenie studentów w podstawowe informacje z zakresu regulacji prawa mediów i ochrony dóbr osobistych, nabycie kompetencji samodzielnej i prawidłowej oceny prawnej własnych działań i zachowań świetle regulacji prawa. C2 Nabycie praktycznej umiejętności stosowania przepisów prawa związanych odpowiedzialnością za zniewagę i zniesławienie, przekroczenie ram dozwolonej krytyki. C3 Umiejętność tworzenia wniosków o sprostowanie, wezwania do zaniechania naruszenia dóbr osobistych spowodowane publikacją dziennikarską, odpowiedzi na krytykę prasową.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA K_K05 Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy. K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, kompozycji i stylistyki wypowiedzi ustnych i pisemnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji. K_W15 Ma wiedzę o normach i regułach prawno-organizacyjnych oraz moralnych rządzących instytucjami związanymi z komunikacją retoryczną.

UMIEJĘTNOŚCI K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków. K_U01 Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł z zakresu retoryki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Metody dydaktyczne
wykład monograficzny, metoda problemowa, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Konstytucyjna zasada wolności wypowiedzi i jej ograniczenia, Ochrona dóbr osobistych prawa cywilnego, podstawowe zasady prawa prasowego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ogólne zasady dotyczące organizacji działalności prasowej radiowej i telewizyjnej, wybrane zagadnienia prawa cywilnego, karnego i administracyjnego związane z odpowiedzialnością prawną za słowo
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W - na ocenę 2 -Student nie zna podstawowych regulacji prawnych omawianych na zajęciach
W - na ocenę 3 - Student potrafi wybiórczo wskazać i scharakteryzować treść omawianych na zajęciach regulacji prawnych.
W - na ocenę 4 - Student zna treść regulacji prawnych, poglądy doktryny prawa i judykatury dotyczące omawianych zagadnień prawnych.
W - na ocenę 5 - Student posiada wiedzę wykraczającą poza zakres omawianej na zajęciach problematyki, umie formułować własne wnioski i postulaty, dokonuje oceny obowiązujących regulacji prawnych i potrafi tę ocenę uzasadnić.
U - na ocenę 2 - Student nie rozumie oceny prawnej stanów faktycznych.
U- na ocenę 3 - Student rozumie sposób oceny prawnej stanów faktycznych.
U - na ocenę 4 - Student potrafi samodzielnie dokonywać oceny prawnej stanów faktycznych.
U - na ocenę 5 - Student potrafi wskazać różne sposoby oceny tego samego stanu faktycznego.
K- na ocenę 2 - Student nie angażuje się w proces nauki.
K- na ocenę 3 - Student ma obojętny stosunek do zajęć.
K- na ocenę 4 - Student ma świadomość potrzeby podnoszenia swych kwalifikacji.
K- na ocenę 5 - Student w praktyce wykorzystuje nabyte umiejętności.
Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: Ocena końcowa jest średnią ocen z przeprowadzonych w trakcie semestru ustnych kolokwiów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo mediów, LexisNexis 2013.
G. Tylec, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Lublin 2013.
M. Poźniak Niedzielska, J. Szczotka M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Lublin 2007.
I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Oficyna 2008
Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M,. Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , Warszawa 2010.
Tylec G., Cywilnoprawna ochrona wypowiedzi udzielonej prasie. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 września 2008r., Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi , W. Lis, Z. Husak (red.), Toruń 2011, s. 436 – 452.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin