Logika praktyczna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Robert Kublikowski
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 2 - Zajęcia podstawowe » Teoretyczne podstawy retoryki
Efekty kształcenia:
K_K01Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
K_K05Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.
K_U01Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł z zakresu retoryki.
K_U06Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
K_U07Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu retoryki stosowanej. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
K_W01Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu retoryki w relacji do różnych nauk i umiejętności oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.
K_W02Zna podstawową terminologię z zakresu retoryki.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji
K_W04Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, kompozycji i stylistyki wypowiedzi ustnych i pisemnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji.
K_W05Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych dziedzin retoryki i ich związkach z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych.
K_W09Ma świadomość kompleksowej natury języka, komunikacji retorycznej oraz jego złożoności historycznej i zmienności jego znaczeń.
K_W10Ma podstawową wiedzę o instytucjach stosujących komunikację retoryczną, orientację we współczesnych formach przekazów retorycznych.
K_W11Ma podstawową wiedzę o specyfice komunikacji językowej i jej społecznych funkcjach.
K_W12Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie różnych struktur społecznych zwłaszcza związanych z komunikacją retoryczną.
K_W13Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii komunikacji.
K_W15Ma wiedzę o normach i regułach prawno-organizacyjnych oraz moralnych rządzących instytucjami związanymi z komunikacją retoryczną.
K_W16Ma wiedzę na temat dynamiki zjawisk zachodzących w obszarze komunikacji społecznej.
K_W17Ma elementarną wiedzę o instytucjach związanych z komunikacją społeczną
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-10-09środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-10-16środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-10-23środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-10-30środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-11-06środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-11-13środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-11-20środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-11-27środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-12-04środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-12-11środaGG-212A 10:50 - 12:30
2019-12-18środaGG-212A 10:50 - 12:30
2020-01-08środaGG-212A 10:50 - 12:30
2020-01-15środaGG-212A 10:50 - 12:30
2020-01-22środaGG-212A 10:50 - 12:30