Logika praktyczna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Robert Kublikowski
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Kształcenie kultury logicznej, tj. zapoznanie studentów z językiem jako skutecznym i sprawnym sposobem poznania i komunikacji, aby nabyli kompetencji poznawczych w zakresie rozpoznawania poprawnego i błędnego użycia języka (błędy językowo-poznawcze) oraz wykonywania czynności wiedzotwórczych
2. Nauczenie postawy krytycznego myślenia i uwrażliwienia na manipulację
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu semiotyki i metodologii
student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi naukowych (filozoficznych)
student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną
student ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej (semiotycznej, metodologicznej) w kształtowaniu kultury duchowej

UMIEJĘTNOŚCI
student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych
student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę i syntezę różnych idei, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych
\"student umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy,
założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy\"
student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych (np. psycholingwistyka, socjolingwistyka)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
student rozumie potrzebę rozwijania swej wiedzy z zakresu semiotyki i metodologii w celu zdobywania coraz większej kultury logicznej przydatej w komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie. Logika jako nauka. Struktura (działy) logiki: logika pojęta szeroko - logika formalna i logika nieformalna: logika języka (semiotyka) oraz logika poznania (logika poznawczych czynności - metodologia) i logika poznawczych rezultatów (epistemologia).
2. Różne typy nauk o języku. Semiotyka jako formalna nauka o języku. Struktura (działy) semiotyki: syntaktyka, semantyka i pragmatyka. Definicja semiotyki (logiczna teoria znaków językowych). [Znak: definicja, funkcja, struktura, typy].
3. Język: jego definicja, typy, funkcje i struktura.
4. Struktura języka: wyrażenia językowe (zdania, nazwy i funktory).
5. Wyrażenia językowe: zdania (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
6. Wyrażenia językowe: nazwa (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
7. Wyrażenia językowe: funktor (definicja, odmiany, struktura i funkcje).
8. Językowe błędy: definicja i odmiany.
9. Metodologia (nauk) i jej główne działy (teoria analizowania i syntezowania, teoria pytania, teoria definiowania, teoria porządkowania jakieś dziedziny, teoria wnioskowania, teoria dyskutowania).
10. Teoria pytań (definicja pytania, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
11. Teoria definicji (definicja definicji, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
12. Teoria porządkowania jakiejś dziedziny. Teoria porządkowania liniowego, podziału logicznego (klasyfikacji) i typologizacji. Definicja porządkowania liniowego i podziału logicznego, ich odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy.
13. Teoria porządkowania jakiejś dziedziny: Teoria typologizacji (definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
14. Teoria wnioskowań, rozumowań, argumentacji, quasi-argumentacji (chwytów erystycznych). Definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy.
15. Teoria dyskusji (definicja, odmiany, struktura, funkcje, warunki poprawności, błędy).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
(2) Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu semiotyki i metodologii.
(3) Student posiada elementarną wiedzę z zakresu semiotyki i metodologii. (4) Student posiada obszerną wiedzę z zakresu semiotyki i metodologii. (5) Student ma doprecyzowaną, uporządkowaną i obszerną wiedzę z zakresu semiotyki i metodologii.

UMIEJĘTNOŚCI
(2) Student nie potrafi analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć. (3) Student w stopniu minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. Przy pomocy pytań pomocniczych jest w stanie przedstawić treść zajęć.
(4) Student potrafi samodzielnie zaprezentować posiadaną wiedzę z zakresu semiotyki i metodologii.
(5) Student jest sprawny w analizie i syntezie zdobytej wiedzy z zakresu semiotyki i metodologii. Umie stawiać wartościowe pytania i samodzielnie szukać na nie odpowiedzi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
(2) Student nie jest aktywny w procesie zdobywania wiedzy, nie umie sformułować wartościowego pytania, nie jest w stanie dyskutować opracowywanej problematyki.
(3) Student jest w małym stopniu aktywny w procesie zdobywania wiedzy, jest mało dociekliwy w formułowaniu pytań.
(4) Student wykazuje się aktywnością przez zadawanie ciekawych pytań, włącza się w dyskusję.
(5) Student jest bardzo aktywny: zadaje dużo ciekawych pytań, włącza się kompetentnie w dyskusję. Poszerza wiadomości na podstawie wskazanej literatury

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin ustny na ocenę.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Hajduk Z., Ogólna Metodologia Nauk, Lublin 2012.

Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1960.
Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1985.
Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006.
Jadacki J., Spór o granice języka, Warszawa 2002.
Marciszewski M., Sztuka dyskutowania, Warszawa 1996.
Szymanek K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001.
Walton D., Informal Logic, Cambridge 2008.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin