Historia filozofii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Palusińska
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1) Przedstawienie głównych kierunków filozofii od starożytności po współczesność
C2) Ukazanie kulturotwórczej funkcji filozofii
C3) Zapoznanie z najważniejszymi dziełami i pojęciami filozofii europejskiej
Wymagania wstępne
wiedza humanistyczna w zakresie edukacji szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych kierunków filozofii europejskiej, najważniejszych dzieł filozoficznych, które ukształtowały kulturę Zachodu. K_W04 zna podstawowe koncepcje antropologiczne, rozumie zależność pomiędzy koncepcją człowieka a koncepcją państwa. Ma wiedzę na temat wpływu idei filozoficznych na kształt ustrojów społecznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystać teoretyczną wiedzę z zakresu filozofii do analizowania i rozumienia problemów współczesnej kultury, polityki, sztuki, etyki.
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w szerszym kontekście współczesnej kultury

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności; wyznacza kierunki własnego rozwoju i samokształcenia.
K_K02 ma przekonanie o konieczności ludzkiego rozwoju osobowego w wymiarze niematerialnym, docenia ważną rolę filozofii w ukazywaniu transcendentnego, wertykalnego sensu ludzkiej egzystencji; jest świadomy konieczności filozoficznej refleksji nad ludzkim postępowaniem i istnienia obiektywnym kategorii moralnych.
Metody dydaktyczne
wykład z elementami lektury klasycznych tekstów filozoficznych
Treści programowe przedmiotu
1) zagadnienia filozofii starożytnej i jej najważniejsze nurty: intelektualizm moralny Sokratesa, relatywizm sofistów, platonizm, arystotelizm, materializm stoicki i epikurejski, neoplatonizm.
2) podstawowe pojęcia i problemy filozofii średniowiecznej: relacja fides et ratio, spór o uniwersalia, patrystyczne i średniowieczne dowody na istnienie Boga, antropologia Tomasza z Akwinu.
3) trzy podstawowe koncepcje człowieka w filozofii nowożytnej i współczesnej: biologiczno-ewolucyjna, podmiotu ujawniającego ducha i jedności psychofizycznej - przedstawiciele i oddziaływanie.
4) koncepcje państwa i społeczeństwa: materializm marksistowski i totalitaryzm państwa komunistycznego; materializm filozofii oświecenia i liberalizm; państwo oparte o realizację dobra wspólnego w ujęciu K. Wojtyły.
5) pojęcie wolności i kultury w świetle filozofii personalizmu chrześcijańskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1990.
R. Heinzmann, Filozofia średniowieczna, Kęty 1999.
M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 1986.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1969.
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin