Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Gronba-Chyła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
(K_W09) Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą procesy biologiczne leżące u podstaw inżynierii środowiska, o cyklu życia urządzeń związanych z technologią oczyszczania ścieków, rekultywacji terenów i unieszkodliwiania oraz przetwarzania odpadów, zasady odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników, obejmującą gazy doskonałe, rzeczywiste oraz zasady termodynamiki, równania hydrostatyki i zasady spektrometrii.

UMIEJĘTNOŚCI
(K_U24) Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
(T1A_K05) Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
(T1A_K03) Student potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role od lidera do wykonawcy, m.in. systemowych projektów inżynierskich, negocjacji środowiskowych
Metody dydaktyczne
Forma zajęć są warsztaty. Konkretne metody wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć to praca w grupie, praca z tekstem, metody problemowe, metody dialogowe, metoda projektów, zajęcia terenowe.
Treści programowe przedmiotu
Rodzaje i podział ścieków.
Ścieki miejskie.
Mechaniczne metody oczyszczania ścieków.
Biologiczne metody oczyszczania ścieków.
Chemiczne metody oczyszczania ścieków.
Rodzaje oczyszczalni ścieków - przykłady, schemat pracy oczyszczalni.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Formy unieszkodliwiania odpadów.
Mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów.
Kompostowanie i fermentacja metanowa. Powstawanie biogazu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie dwóch kolokwiów sprawdzających, ustna praca semestralna, aktywność na zajęciach, sporządzanie prezentacji multimedialnej na zadany temat, obecność na zajęciach terenowych (wycieczka do Miejskiej Oczyszczani Ścieków oraz Zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Sanak Rydlewska S., Metody oczyszczania ścieków miejskich, Wyd. AGH, Kraków 2011r.;
2. Sanak Rydlewska S., Metody permeacyjne oczyszczania ścieków, cz. 1, Uczelniane Wyd.Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005r.;
3. Redakcja naukowa Korneliusz Miksch, Jan Sikora „Biotechnologia ścieków”, Wyd. PWN, Warszawa 2010r.;
4. Gala A., Hołda A., Technologia wody i ścieków, Ćw. laboratoryjne cz. 1 , Wyd. AGH, Kraków 2010r.;
5. Podedworna J., Umiejewska K., Technologia osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008r.;
6. sadecka Z., Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków, Wyd. Seidel-Przywecki, 2010r.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę