Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Gronba-Chyła
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zapoznanie studentów z systemami oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
C2- Zapoznanie studentów z RIPOK
Wymagania wstępne
1.Wiedza z gospodarki odpadami
2. Wiedza z biologii, chemii i fizyki -poziom podstawowy
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1-Student zna i rozumie podstawowe oraz zaawansowane procesy zachodzące w urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków (K_W07).
W2-Student ma podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat celów i zadań procesów oczyszczania ścieków komunalnych i zagrożeń związanych z ich oddziaływaniem na środowisko (K_W17).
W3- Student ma ogólną wiedzę z zakresu sposobów obróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz uwarunkowań prawnych w tym zakresie (K_W09).
W4- Student ma wiedzę na temat utylizacji wszystkich typów odpadów (K_W09).
W5- student potrafi scharakteryzować zasady powstawania i działania RIPOKów i PSZOKów (K_W09).
UMIEJĘTNOŚCI
U1-Student zna zasady doboru odpowiednich technologii oczyszczania wody i ścieków (K_U24)
U2- Student potrafi przeprowadzać eksperymenty, interpertowac wyniki, wyciągać wnioski i sporządzając poprawnie sprawozdania (K_U01)
U3 - Student potrafi wskazać rozwiązania czyniące technologie mniej uciążliwymi dla środowiska (K_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1-Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (T1A_K03)
K2- Student potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji (T1A_K04)
K3-ma świadomość skutków działalności inżynierskiej, jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; prawidłowo identyfikuje oraz rostrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (T1A_K02)
Metody dydaktyczne
Praca w grupach, prezentacje mulitimediale, ćwiczenia laboratoiryjne, odwiedziny zakładów zajmujacych się technologia oczyszczania śceków i RIPOK, PSZOK
Treści programowe przedmiotu
1.Podstawy prawne i organizacyjne odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Krajowy plan oczyszczania ścieków komunalnych.
1.Systemy oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.
2.Systemy usuwania związków biogennych.
3.Systemy chemicznego i fizyko-chemicznego oczyszczania ścieków.
4.Systemy utylizacji odpadów.
5. RIPOK
6. Badania wybranych procesów technologicznych oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) - Student nie ma podstawowej wiedzy na temat omawianych technologii oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów
(U) - Student nie potrafi przeprowadzać eksperymentu, interpertowac wyników i wyciągać wniosków.
(K) - Student nie potrafi współdziałać w grupie,
OCENA DOSTATECZNA:
W-Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą technologii oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów.
U-. Student potrafi przeprowadzać eksperymenty, interpertowac wyniki, wyciągać wnioski i sporządzając poprawnie sprawozdania
K-Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
OCENA DOBRA:
W- Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą technologii oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów jak również zna charakterystykę technologii. Student ma wiedzę na temat utylizacji wszystkich typów odpadó, potrafi scharakteryzować zasady powstawania i działania RIPOKów i PSZOKów
U- Student potrafi przeprowadzać eksperymenty, interpertowac wyniki i wyciągać wnioski i sporządzając poprawnie sprawozdaniaStudent zna zasady doboru odpowiednich technologii oczyszczania wody i ścieków.
K-Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji
OCENA BARDZO DOBRA:
W- Zna i rozumie wysztskie wymaganne zagadniena i treści związane z technologią oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów
U- Student potrafi przeprowadzać eksperymenty, interpertowac wyniki i wyciągać wnioski i sporządzając poprawnie sprawozdania.Student zna zasady doboru odpowiednich technologii oczyszczania wody i ścieków. Student potrafi wskazać rozwiązania czyniące technologie mniej uciążliwymi dla środowiska
K-Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji.Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej, jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; prawidłowo identyfikuje oraz rostrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
1.Akty prawne aktualne
2.Anielak A. Fizyczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, Wyd. PWN, 2000.
3.Bartkiewicz B. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wyd. PWN, 2007.
4.Heidrich Z.: Gospodarka wodno-ściekowa, Wyd. Verlag Dashofer, 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJACA
5.Obarska-Pempkowiak H., Oczyszczalnie hydrofitowe, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2002.
6.Rosik-Dulewska C. Podstawy gospodarki odpadami, PWN, 2008.
7.Szpindor A., Piotrowski J. Gospodarka wodna, PWN, Warszawa, 1986.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę