Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Poznanie podstaw technologii oczyszczania ścieków
C2-Zapoznanie się z procesami jednostkowymi i urządzeniami do mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczalnia ścieków
Wymagania wstępne
W1- Podstawowe wiadomości z chemii,
W2 - Podstawowe wiadomości z Nauki o Ziemi, Biologii i ekologii
W3 - Podstawowe wiadomości z Elementów prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma wiedzę w zakresie gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii
K_W09 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą cykl życia urządzeń związanych z technologią oczyszczania ścieków
K_W09 ma wiedzę w zakresie zasad odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej i do odbiorników

UMIEJĘTNOŚCI
K_U08 potrafi zaprojektować podstawowe urządzenia i ciągi technologiczne związane z instalacjami sanitarnymi
K_U24 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

T1A_K02 zna pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, lokalną społeczność i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T1A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, z uwzględniem efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego
Metody dydaktyczne
Forma zajęć: wykład konwencjonalny (tradycyjny)
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: laptop, rzutnik multimedialny, tablica magnetyczna
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka ścieków.
2. Odbiorniki ścieków.
3. Procesy jednostkowe i urządzenia do mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczalnia ścieków.
4. Usuwanie substancji biogennych ze ścieków.
5. Zintegrowane biologiczne usuwanie węgla, fosforu i azotu ze ścieków.
6. Charakterystyka układów przepływowych i porcjowych.
7. Oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnych.
8. Gospodarka wodno-ściekowa zakładów przemysłowych – zasady, bilans wodno-ściekowy.
9. Wpływ gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych na funkcjonowanie miejskich oczyszczalni ścieków.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna - brak odpowiedzi na wszystkie zadane pytania
ocena dostateczna – student potrafi odpowiedzieć na proste pytanie dotyczące technologii oczyszczania ścieków
ocena dobra - student potrafi odpowiedzieć na rozszerzone pytania dotyczące technologii oczyszczania ścieków
ocena bardzo dobra - student potrafi wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tematyki całego wykładu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, W-wa 2002.
2. Praca zbiorowa: Chemia wody i ścieków, Wydawnictwo Pol. Śląskiej, Gliwice 1993.
3. Heindrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków. „Seidel-Przywecki”, W-wa 2005.
4. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków (pod red. Sozański M.M., Dymaczewski Z). PZiTS, Poznań 1995.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin