Melioracje I (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Nabycie umiejętności oceny warunków powietrzno-wodnych przypowierzchniowej części gruntu, określenie konieczności zastosowania, zakresu oraz sposobu przeprowadzenia działań melioracyjnych.
Wymagania wstępne
Podstawy gleboznawstwa i wiedza o środowisku przyrodniczym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA. Posiada szczegółową teoretyczną wiedzę związaną z całokształtem zagadnień z zakresu regulacji stosunków wodnych na obszarach rolnych, w ciekach i terenach poprzemysłowych. K_W15, K_W22.

UMIEJĘTNOŚCI. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie różnego typu melioracji. K_U04, K_U23.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY). Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K_K04, K_05, K_02.
Metody dydaktyczne
Zajęcia warsztatowe: dyskusja nad indywidualnie przygotowywanymi przez studentów projektami (prezentacjami multimedialnymi) na jeden wybrany temat spośród treści programowych przedmiotu.
Treści programowe przedmiotu
Cele wykonania i funkcjonowanie różnorodnych melioracji (przeciwpowodziowa, odwadniająca, odwadniająco-nawadniająca, nawadniająca, przeciwerozyjna, meliorująca nieużytki poprzemysłowe) na wybranych obszarach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykonanie prezentacji na temat wybranego rodzaju melioracji przeprowadzonej na jednym z obszarów Polski. Ocena z uwzględnieniem jakości wykonanie oddanego zadania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Grzyb H. 1985. Melioracje. Państwowe Wydawnictwo Rolne i Leśne. Warszawa.
Prochal P. 1986. Podstawy melioracji rolnych. Państwowe Wydawnictwo Rolne i Leśne. Warszawa.
Prochal P., Maślanka K., Koreleski K. 2005. Ochrona środowiska przed erozją wodną. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. Kraków.
Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J. 1994. Regulacja rzek i potoków. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław.
Tematyczne zasoby internetowe.
Literatura uzupełniająca
Bieszczad S.,Sobota J. (red.) 1993. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wrocław.
Somorowski C. (red.) Współczesne problemy melioracji. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Warszawa.
Trybała M. 1996. Gospodarka wodna w rolnictwie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę