Przygotowanie do aplikacji prawniczej (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Jędrzejczyk
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Studenci podczas zajęć powtórzą, utrwalą i uaktualnią materiał ze wszystkich niezbędnych przedmiotów i aktów prawnych. Przedmiot ma na celu usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy, która jest niezbędna podczas nauki do egzaminu wstępnego na aplikacje.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość przepisów materialnego i procesowego prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, podatkowego, gospodarczego, handlowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa.
K_W04 Ma wiedzę na temat źródeł prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady stanowienia prawa i jego stosowania. W szczególności widzi rolę prawa jako instrumentu promowania i ochrony wartości. Potrafi wskazać społeczne i polityczne uwarunkowania procesu tworzenia i oddziaływania norm prawnych. Zna standardy legislacyjne obowiązujące w systemie prawa polskiego, a jednocześnie potrafi opisać proces tworzenia prawa od strony przyczynowo - skutkowej, a także jego przebieg w zakresie poszczególnych dziedzin prawa. Potrafi określić poziom wpływu jednostki i grup społecznych na tworzenia i stosowanie przepisów poszczególnych gałęzi prawa.
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa. Ma pogłębioną wiedzę na temat rodzajów wykładni prawa dominującej w wybranych gałęziach prawa.
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje najważniejszych dziedzin prawa i rozumie kryteria ich efektywnego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin.
K_W12 Ma elementarną i uporządkowaną wiedzę w zakresie norm proceduralnych i rozumie zasady ich stosowania (m.in. w zakresie postępowania administracyjnego, karnego, cywilnego)
K_W14 Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w celach praktycznych, zwłaszcza dla analizy i oceny konkretnych procesów i zjawisk tak o charakterze prawnym, jak i pozaprawnym ( społecznym, ekonomicznym, politycznym, historycznym). Potrafi zastosować właściwą normę prawną w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego,
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U08 Potrafi operować specjalistycznym językiem prawniczym i porozumiewać się nim w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza takiego grona.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. Potrafi stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów.
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. Potrafi odnieść nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie prawa do obiektywnej oceny zjawisk prawnych, społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu prawnika, a prawidłowo posługując się pojęciami z zakresu prawa może uczestniczyć w inicjatywach obywatelskich o charakterze prawnym, wnosząc swój wkład do poprawy świadomości prawnej w społeczeństwie
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (np. na studiach podyplomowych czy w ramach praktyk, staży i aplikacji w wymiarze sprawiedliwości, kancelariach radcowskich, adwokackich, notarialnych, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, we wspólnocie Kościoła katolickiego) dla lepszego funkcjonowania w Kościele i społeczeństwie.
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia i testy kształtujące umiejętność samodzielnego interpretowania przepisów prawa, rozwiązywania testów oraz kazusów
Treści programowe przedmiotu
Kodeks postępowania administracyjnego

2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

3. Prawo o stowarzyszeniach

4. Samorząd gminny

5. Samorząd powiatowy

6. Samorząd województwa

7. Wojewoda i administracja rządowa w województwie

8. Gospodarka nieruchomościami

9. Ustrój sądów administracyjnych i powszechnych

Prawo konstytucyjne

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2. Sąd Najwyższy

3. Rzecznik Praw Obywatelskich

4. Krajowa Rada Sądownictwa

5. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

6. Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Prawo karne

1. Kodeks karny

2. Kodeks postępowania karnego

3. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

4. Kodeks wykroczeń

5. Kodeks karny skarbowy

6. Przeciwdziałanie narkomanii

7. Prokuratura

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

1. Kodeks pracy

2. System ubezpieczeń społecznych

3. Rozwiązywaniu sporów zbiorowych

4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

5. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Prawo i postępowanie cywilne

1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

2. Kodeks cywilny

3. Kodeks postępowania cywilnego

4. Księgi wieczyste i hipoteka

5. Prawo spółdzielcze

6. Prawo autorskie i prawa pokrewne

7. Własności lokali

8. Spółdzielnie mieszkaniowe

9. Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiany Kodeksu cywilnego

10. Koszty sądowe w sprawach cywilnych

11. Ochrona konkurencji i konsumentów

12. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

13. Prawa konsumenta

Prawo gospodarcze

1. Kodeks spółek handlowych

2. Prawo przedsiębiorców

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

4. Prawo wekslowe

5. Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów

6. Krajowy Rejestr Sądowy

7. Prawo upadłościowe

8. Prawo restrukturyzacyjne

9. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Prawo Unii Europejskiej

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

2. Traktat o Unii Europejskiej

Prawo korporacyjne

1. Prawo o adwokaturze

2. Ustawa o radcach prawnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena udzielana jest na podstawie znajomości materiału ćwiczeniowego wraz ze sprawdzeniem w formie testów - umiejętności samodzielnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wskazania konsekwencji prawnych określonego stanu faktycznego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
P. Kapusta, Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I
Literatura uzupełniająca
K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 2
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę