Warsztaty pism procesowych (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Jędrzejczyk
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przedmiot ma na celu uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych przy prawidłowym formułowaniu i sporządzaniu pism procesowych
Wymagania wstępne
Zalecana znajomość podstaw postępowania cywilnego oraz struktury sądownictwa powszechnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1.Ma wiedzę o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach prawa cywilnego procesowego w praktyce: K_W02 (3), K_W04 (3), K_W05 (3), K_W12 (3);
2. Ma pogłębioną wiedzę o miejscu poszczególnych instytucji procesowych w systemie prawa cywilnego procesowego oraz o relacji tego systemu z innymi systemami społecznymi: K_W03 (1), K_W11 (1), K_U01 (1);
3. Zna i rozumie procesy stosowania prawa, ma umiejętność identyfikacji stanów faktycznych, relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji: K_W10 (3), K_W14 (2), K_U06 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (3), K_U11 (3);
4. Zna i rozumie przyczyny naruszania prawa oraz konsekwencje tego zjawiska: K_W06 (2), K_U07 (2);
UMIEJĘTNOŚCI
5. Potrafi praktycznie zastosować poszczególne przepisy i instytucje procesowe (poznał zasady prawidłowego sporządzania i formułowania pism procesowych)
K_W10(2), K_U06(2), K_U07(1), K_K03(1), K_K04(1)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
6. Ma świadomość konsekwencji związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych osób - zarówno w treści pism procesowych, jak i w trakcie podejmowanych czynności procesowych.
K_K03(1), K_K05(3), K_K09(1), K_K10(1)
7. Ma świadomość konieczności i umiejętność podejmowania konkretnych działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa: K_K04 (2);
8. Ma świadomość znaczenia etyki zawodowej i poprawnych relacji interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika oraz z punktu widzenia społecznej oceny prawa: K_K03 (3), K_K08 (2), K_K09 (2);
9. Ma świadomość potrzeby podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami wymiaru sprawiedliwości: K_K02(1), K_K05 (3).
Metody dydaktyczne
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Treści programowe przedmiotu
1. Zasada pisemności i zasada ustności.
2. System koncentracji materiału procesowego oparty na dyskrecjonalnej władzy sędziego (koncepcja ciężaru wspierania postępowania).
3. Pojęcie pisma procesowego.
4. Wymogi formalne i fiskalne pism procesowych.
5. Ograniczenia we wnoszeniu pism procesowych (na gruncie koncepcji ciężaru wspierania postępowania).
6. Rodzaje pism procesowych (ze szczególnym uwzględnieniem pism przygotowawczych)
7. Pozew (zwykły i na formularzu) oraz wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego.
8. Odpowiedź na pozew (wniosek)
9. Apelacja i odpowiedź na apelację.
10. Zażalenie.
11. Sprzeciw od wyroku zaocznego.
12. Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.
13.Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.
14. Wniosek o przywrócenie terminu.
15. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.
16. Wniosek o zawieszenie postępowania.
17. Wniosek o umorzenie postępowania.
18. Skarga o wznowienie postępowania.
19. Skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
20. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Złożenie wybranych (przygotowanych w trakcie zajęć) pism procesowych oraz test pisemny z zakresu praktycznej wiedzy niezbędnej przy sporządzaniu pism procesowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008;
2. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I, Komentarz do artykułów 1 – 729, pod red. A. Góry – Błaszczykowskiej, Warszawa 2013;
3. H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012;
4. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2012.
5. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarzred. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ Rok:2017
6. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarzred. prof. dr hab. Andrzej Zieliński, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska rok 2017
7. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729red. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, rok 2015
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę